Основна діяльність навчального закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», районного плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Програми розвитку Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня на 2016-2020 роки» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні згідно навчальних планів побудована на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.
На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується закладом освіти тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, ввідкритістю освітнього процесу.
У 2017-2018 навчальному році управління закладом освіти було спрямоване на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: програмою розвитку, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.
Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп'ютерна мережа.
Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією закладу постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада навчально-виховного комплексу, батьківський комітет, профспілковий комітет.
На початок 2017-2018 навчального року у навчально-виховному комплексі навчалось 369 учнів. Із них: у початковій школі - 168 учнів, у середній – 161 учень, у старшій школі - 40 учнів.
Укомплектовано 20 класів, середня наповнюваність класів – 19 учнів.

У 2017-2018 навчальному році освітній процес забезпечували 58 педагогів.

  Всього педпраців-

ників

Встановлено кваліфікаційну категорію       Молодший спеціаліст Присвоєно звання  

 Нагороджено

знаком

«Відмінник

освіти

України»

 

 Присвоєно

звання

«Заслужений

працівник

освіти

України»

 
 Спеціаліст вищої категорії  Спеціаліст

І категорії

 Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст 

 Старший

учитель

Вчитель-

методист 
 53  26  7  8  10  2  11  4  -

Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік складений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, враховуючи вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах:

- для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (із змінами);
- для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012
№ 409 (із змінами, додатки 1,10);
- для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010
№ 834 (із змінами, додатки 8-9).
У 1-4-х класах години варіативної складової Робочого навчального плану передбачалися на впровадження курсів за вибором: поетика (3-ті, 4-ті класи), елементи геометрії (4-ті класи), на індивідуальні заняття з математики (1-ші, 2-гі класи), на збільшення кількості годин на вивчення предмета інваріантної складової - української мови (1-ші, 2-гі, 3-ті класи).
У 5-9-х класах години варіативної складової відводилися на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, а саме: української мови (5-ті, 7-8-мі класи), англійської мови (5-ті, 7-Б, 9-А класи), французької мови (9-Б клас), історії України (8-мі, 9-ті класи). Передбачено години на курси за вибором: основи християнської етики (7-мі, 8-мі класи), міфологія (7-мі класи), українознавство (5-ті, 6-й класи), на індивідуальні заняття з української мови (6-й клас), німецької мови (8-мі класи), англійської мови (6-й клас), французької мови (8-мі класи) та математики (9-ті класи), на факультативи: математичні смарагди (5-ті, 6-й класи), за лаштунками шкільної математики (8-мі класи).
У 10-11-х класах години варіативної складової відводилися на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової: української мови (10 клас), французької мови та історії України (11-й клас). Введено курси за вибором та факультативи: визначні постаті України, історія держави і права (10-й клас); стилістика сучасної української мови (11-й клас). Передбачено години на індивідуальні заняття з математики (10-11-й класи), української літератури, історії України (11-й клас) та групові заняття з французької мови (10-й клас).
Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного
колективу закладу освіти є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів, здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку, підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.
У 2017-2018 навчальному році в навчально-виховному комплексі функціонували 2 профільних класи: 10-й – працював за планом суспільно - гуманітарного напряму (історичний профіль), 11-й - філологічного напряму (української філології профіль).
Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням були охоплені особи з особливими освітніми потребами, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти.
У 2017-2018 навчальному році у навчально-виховному комплексі за індивідуальною формою навчалось 3 особи з особливими освітніми потребами, що складає 0,8 % від загальної кількості учнів закладу освіти. З них: 1-А – 1 учениця, 2-Б – 1 учень, 3-А - 1 учень.
Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій.
Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.
У ІІ семестрі 2017-2018 навчального року зміни в календарно-тематичних планах відбувалися у зв'язку із призупиненням освітнього процесу із 23 лютого по 11 березня 2018 року через ускладнення епідеміологічної ситуації, викликане захворюванням на грип та гострі распіраторні інфекції серед учнів відповідно до наказів управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації від 22.02.2018 № 65, від 26.02.2018 № 71 «Про призупинення освітнього процесу» та від 03.03.2018 № 80 «Про продовження призупинення освітнього процесу». Виконання навчальних програм здійснювалося шляхом ущільнення навчального матеріалу.
Відповідно до річного плану закладу освіти упродовж травня 2018 року адміністрацією закладу проаналізовано стан виконання робочого навчального плану і навчальних програм за 2017-2018 навчальний рік. З цією метою було проаналізовано стан ведення класних журналів, відповідність записів календарно-тематичним планам, проведення поточного, тематичного, семестрового та річного оцінювання, оцінок за зошити, проаналізовано стан виконання графіків підсумкових контрольних робіт.
Встановлено, що програми, за якими працюють учителі відповідають вимогам до навчальних програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Забезпечено виконання Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Кількість годин інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, відведених на вивчення базових навчальних дисциплін, курсів за вибором, проведення індивідуальних занять відповідає кількості нормативно встановлених годин у Типових навчальних планах на поточний навчальний рік.
Уроки проводилися відповідно до календарного планування, години відсутніх учителів заміщувалися згідно наказів про заміну.
Своєчасно у відповідній кількості проведені контрольні, лабораторні, практичні
роботи, систематично здійснюється перевірка робочих зошитів, про що свідчать відповідні записи та оцінки у класних журналах. Тематичне оцінювання здійснене з усіх предметів згідно плану.
Усі предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану обліковані в класних журналах, кількість проведених навчальних годин збігається з кількістю годин за навчальним планом.
Отже, навчальні програми з предметів інваріантної та варіативної частин у 2017-2018 навчальному роців фактично виконано кількісно та змістовно за рахунок уроків узагальнення, повторення та ущільнення навчального матеріалу. Кількість запланованих тем відповідає фактичним датам проведення уроків. Необхідні види контролю проведено вчасно, оцінки виставлено в основному об'єктивно.
Виконання навчальних планів та програм за 2017-2018 навчальний рік проаналізовано та узагальнено у відповідних наказах по закладу освіти.
На кінець 2017-2018 навчального року кількість учнів становить 370, із них:
- учнів 1-2-класів, які оцінюються вербально, за рішення педагогічної ради (протокол № 7 від 31 серпня 2017 року) – 86;
- неатестованих учнів із навчальних предметів немає;
- до наступного класу переведено всіх учнів 1-10-х класів;
- відраховано із школи ІІІ ступеня – 20 учнів;
- показали результати високого рівня - 31 учень;
- претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою - немає;
- отримали атестат з відзнакою та нагороджені Золотою медаллю – 1 учениця 11-го класу.
Аналізуючи навчальну діяльність по кожному класу за 2017-2018 навчальний рік, слід відмітити, що початковий рівень знань виявили по двоє учнів 3-А, 6-Б, 7-А, 9-А класів (класні керівники Мамчур О.О., Тарасюк О.М., Харчук Ю.В., Мазепа В.М.), у 7-Б, 8-А, 9-Б, 10-му, 11-му класах – по 3 учні (класні керівники Карпець Л.А., Бережна А.М., Тарасюк Р.І., Торчинська О.В., Шулевська В.Г.).
Найкращою є успішність серед учнів початкової школи в 4-А класі – 61% становлять високий та достатній рівні (класний керівник Кравчук Т.М.), серед учнів 5-9-х класів - у 5-А та 5-Б класах, високий та достатній рівні навчальних досягнень становлять 62,5% та 53% (класні керівники Комар В.О., Люшин М.А.), серед учнів 10-11-х класів – у 11-му класі 40% становлять високий та достатній рівні (класний керівник Шулевська В.Г.).
Результати та рівень навчальних досягнень учнів 3-11-х класів за 2017-2018 навчальний рік подано у додатках 1-2.
Результати навчальних досягнень учнів 3-11-х класів із предметів наведені у додатках 3-10.
У порівнянні із 2016-2017 навчальним роком у поточному навчальному році зріс показник якісної успішності учнів на 2,6%. Серед показника якісної успішності високий рівень навчальних досягнень зменшився на 0,6%, проте достатній рівень – збільшився на 3,2%. Знизилися середній та початковий рівні навчальних досягнень відповідно на 1,1% та 1,5%.
Кількість учнів, нагороджених Похвальним листом становить 30, що на 2 менше ніж у минулому навчальному році.
Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 навчальні роки подано у додатку 11.

Упродовж травня 2018 року здійснювалась перевірка навички читання вголос учнів 1-4 класів.
Метою перевірки був контроль за правильністю, усвідомленістю, темпом, розумінням прочитаного, виразністю читання.
Перевірка навички читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально та нею було охоплено: 21 учнів 1-А класу, 22 учні 1-Б класу, 20 учнів 2-А класу, 21 учень 2-Б класу, 18 учні 3-А класу, 19 учні 3-Б класу, 24 учні 4-А класу та 23 учні 4-Б класу.
Результати перевірки навички читання учнів 1- 4 класів свідчать про те, що програмні вимоги в основному виконуються. Учні вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя. Учні 1-х класів читають цілими словами, більшість з них розуміють прочитаний текст. 67% учнів 1-А класу, учитель Булавін Л.М. розуміють основний зміст тексту , 33% - фактичний зміст; 57% учнів читають цілими словами. Правильно читає 9,5 % учнів.
Перевірка техніки читання в 1-Б класі (учитель Романовська О.В.) показала, що фактичний зміст тексту розуміють 72% учнів, цілими словами, групами слів читає 55% учнів, Першокласники показали такі результати: високий рівень 15 учнів – 68%, достатній рівень 3 учні -14%, середній рівень 4 учні -18%, початкового рівня немає. Більшість учнів 2-х класів (учителі Ярмольчук О.Ф., Бецко М.В.) читають незнайомий текст правильно, плавно словами і групами слів з відповідною інтонацією, розуміють фактичний зміст тексту, вміють визначати основну думку. Окремі учні виявляли нерозуміння тексту в цілому, але частково розуміли окремі факти. Під час перевірки навички читання учні 2-А класу показали такі результати : високий рівень -13учнів 65%, достатній рівень – 4 учні 20%, середній рівень -3 учні 15 %, початковий рівень -. Під час перевірки читання вголос учні 2-Б класу показали такі результати : високий рівень-10 учнів 47,6%, достатній рівень - 5 учнів 23,8 %, середній рівень - 6 учнів 28,6%, початкового рівня не виявлено.
Учнів 3-А та 3-Б класів (учителі Залужна Т.А.,Мамчур О.О.) читають правильно, плавно цілими словами і групами слів, виразно, переказують логічно, вміють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.
Під час перевірки навичок читання у 3-А класі виявлено такі результати: високий рівень – 6 учнів 37,5%, достатній рівень – 2 учні 12,5 %, середній рівень - 7 учнів 43,75 %, початковий рівень-1 учень 6,25%. Учні 3-Б класу мають : високий рівень –7 учнів 37%, достатній рівень – 6 учнів 31,5 %, середній рівень – 6 учнів 31,5%. Учні вміють визначити тему і основну думку тексту.
Учні 4-А та 4-Б класів (учителі Кравчук Т.М., Гребенець О.О.) мають відповідно 80% та 56 % високого рівня та по 8% та 22% достатнього рівня сформованості навички читання, середній рівень мають 2 учні 4-А класу , що становить 8% та 22 % - 5 учнів 4-Б класу.
Учні високого рівня читають текст правильно, плавно словами і групами слів. Мають місце поодинокі орфоепічні помилки. У повному обсязі усвідомлюють фактичний зміст та основний смисл тексту.
Учні достатнього рівня читають правильно, плавно словами. Припускаються окремих помилок у наголошуванні слів. Виявляють достатнє розуміння фактичного змісту тексту.
Учні середнього рівня читають переважно словами. Читання монотонне. Припускаються помилок на заміну, перестановку складів у наголошуванні слів. Виявляють неповне розуміння фактичного змісту тексту.
Початковий рівень у вказаних класах не виявлено.
Найкраще сформовані навички читання учнів за ІІ семестр 2017-2018 навчального року в 2-А (учитель Ярмольчук О.Ф.) та 4-А (учитель Кравчук Т.М.) класах.
На виконання річного плану роботи закладу освіти та графіка внутрішньошкільного контролю на 2017-2018 навчальний рік упродовж квітня-травня 2018 року проведено контрольні роботи за текстами адміністрації із метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу з історії України, математики, алгебри, геометрії, англійської мови, французької мови, української мови та літератури, біології, хімії, фізики в 5-х, 9-х, 11-му класах.
Аналіз результатів контрольних робіт показав, що вчителі-предметники приділяють серйозну увагу організації освітнього процесу, здійснюють диференційований підхід до учнів.
Проведені контрольні роботи свідчать про те, що вчителі Комар В.О. (вчитель історії 5-х класів), Челик Л.О. (вчитель історії 9-Б класу), Тарасюк Л.Ф. (вчитель історії 11-го класу), Тарасюк О.М. (вчитель англійської мови 5-А класу), Торчинська О.В. (вчитель англійської мови 9-А класу), Люшин М.А. (вчитель української мови та літератури 5-х та 9-А класів, української мови 9-Б класу), Шулевська В.Г. (вчитель української мови та літератури 11-го класу), Галайчук М.Г. (вчитель математики 5-х класів), Гуменюк Ю.П. (вчитель фізики 11-го класу), Сосновчик К.О. (вчитель хімії 11-го класу) забезпечують високий рівень засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою, формують на належному рівні практичні уміння і навички.
Високі результати навчальних досягнень виявили учні 5-х, 9-Б та 11-го класів з історії України (75%, 55%, 61% та 55% високий та достатній рівні, вчителі Комар В.О., Челик Л.О. та Тарасюк Л.Ф.), з англійської мови - учні 5-А та 9-А класів (відповідно 66%, 67% високий та достатній рівні, вчителі Тарасюк О.М., Торчинська О.В.), з української мови - учні 5-х, 9-х, 11-го класів (76%, 77%, 58%, 55 % високий та достатній рівні, вчителі Люшин М.А., Шулевська В.Г.), з української літератури - учні 5-х, 9-А, 11-го класів (75%, 67%, 79%, 60% високий та достатній рівні, вчителі Люшин М.А., Шулевська В.Г.), з математики - учні 5-х класів (87,6%, 66,7% високий та достатній рівні, вчитель Галайчук М.Г.), з фізики - учні 11-го класу (55,6% високий та достатній рівні, вчитель Гуменюк Ю.П.), з хімії - учні 11-го класу (94,3% високий та достатній рівні, вчитель Сосновчик К.О.).
Разом із тим, виявлено початковий рівень знань (по 1-2 учні): в 9-Б та 11-му класах - з історії України (вчителі Челик Л.О. та Тарасюк Л.Ф.), в 9-А класі - з алгебри (вчитель Бережна А.М.), в 5-А та 9-А класах - з англійської мови (вчителі Тарасюк О.М. та Торчинська О.В.), в 9-Б та 11 класах - з французької мови (вчитель Бецько Р.І.), в 5-А класі - з української мови (вчитель Люшин М.А.), в 9-Б класі - з української літератури (вчитель Мартинчук Н.І.), в 11-му класі - з біології (вчитель Тарасюк Р.І.); (по 3, 4, 5 учнів): в 9-Б класі - з геометрії (вчитель Баранчук Т.М.), в 11-му класі - з геометрії (вчитель Сенюк О.Б.); 9 учнів в 11-му класі - з алгебри (вчитель Сенюк О.Б.).
Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попередження типових труднощів учнів у засвоєнні навчального матеріалу.
У порівнянні з результатами підсумкових контрольних робіт за І семестр із навчальних предметів покращилася успішність учнів: 5-х,9-х, 11-го класів - з історії України, 5-Б класу - з математики, 9-А, 9-Б класів – з геометрії, 5-А класу – з англійської мови, 9-Б, 11-го класів – з французької мови 5-х, 9-А класів – з української мови та літератури, 11-го класу з фізики та хімії. Знизився рівень навчальних досягнень учнів: 5-А класу – з математики, 9-х класів – з алгебри, 11-го класу – з алгебри та геометрії, 5-Б класу – з англійської мови, 9-Б та 11-го класів – з української літератури.
Наявні типові помилки в контрольних роботах з української мови: 5-ті класи - уподібнення приголосних, чергування голосних, правопис префіксів роз-, без-; 9-ті класи - розділові знаки в складному та безсполучниковому реченнях, правопис частки б, подвоєння приголосних; 11-й клас - в орфограмах у групах приголосних, у чергуванні голосних і приголосних звуків, у розділових знаках в реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями та вставними словами.
Із української літератури в 5-х класах учні допускають помилки у зв'язному висловлюванні; в 9-х класах – при аналізі художнього твору, при розкритті змісту художніх творів та виділенні теми, основної думки твору; в 11-му класі учні допустили граматичні та лексичні помилки у власних висловлюваннях.
Із історії України в 5-х класах наявні помилки при складанні стислої розповіді за стислим планом; в 9-х класах – при розташуванні подій у хронологічній послідовності; в 11-му класі учні частково вміють порівнювати та аналізувати історичні факти і події, слабо орієнтуються у визначеннях термінів і понять.
Із англійської мови учні 5-х класів неправильно вживають часові форми дієслів та прийменників у реченні; учні 9-х класів допустили помилки у завданнях на утворення умовних речень І типу та у вживанні пасивного стану.
Із французької мови учні 9-Б класу допустили помилки при утворенні герундія та вживанні часових форм дієслів, учні 11-го класу – при утворенні часових форм дієслів.
При виконанні завдань із математики в 5-х класах допущені помилки при розв'язуванні задач на відсотки та при множенні і діленні десяткових дробів; в 9-х класах: з алгебри - при розв'язуванні лінійних нерівностей, при побудові графіка квадратичної функції, з геометрії – при обчисленні площі трикутника через півпериметр та радіус вписаного кола, знаходженні відстані між двома точками із заданими координатами; в 11-му класі: з алгебри допущені помилки при розв'язуванні показникової нерівності та при обчисленні логарифмів; з геометрії - при побудові рисунків до геометричних задач та вираженні однієї змінної через іншу з формул об'єму куба.
У ході виконання контрольної роботи з хімії учні 11-го класу допустили помилки у записах скорочених умов задач та виконанні тестових завдань щодо хімічних властивостей та застосування органічних речовин.
Із біології учні 11-го класу помиляються при визначенні трофічних рівнів екологічної сітки та при знаходженні аналогії у біологічних процесах.
Зведені результати контрольних робіт подано в додатку 12.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за №157/26602, листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», Орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році згідно листа Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2018 року № 1/9-185 із 15 травня по 22 травня 2018 року в 4-х класах було проведено державну підсумкову атестацію з української мови та математики.
Порядок проведення державної підсумкової атестації та добір матеріалів для її проведення чітко відповідав рекомендаціям Міністерства освіти і науки України.
Вчасно був затверджений розклад проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів та склад атестаційних комісій.
Завдання для підсумкових контрольних робіт укладено учителями 4-х класів та схвалені методичним об'єднанням учителів початкових класів закладу освіти. Зміст завдань укладено відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти.
Державною підсумковою атестацією було охоплено 24 учні 4-А класу та 23 учні 4-Б класу. Звільнених за станом здоров'я учнів немає.
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти підсумкова контрольна робота з української мови була інтегрованою та спрямованою на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв'язного висловлювання формулювалися на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту.
Державна підсумкова атестація з математики проводилась у вигляді контрольної роботи, сформованої з тестових завдань (відкритого і закритого типу), серед яких - одна задача на три дії та одне завдання з геометричним матеріалом.
Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
За результатами державної підсумкової атестації з української мови:
- у 4-А класі (вчитель Кравчук Т.М.): 4 (16,7%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 14 (58,5%) учнів – достатній рівень, 6 (25%) учнів – середній рівень навчальних досягнень.
- у 4-Б класі (вчитель Гребенець О.О.): 8 (35%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 8 (35%) учнів – достатній рівень, 7 (30%) учнів – середній рівень навчальних досягнень.
За результатами державної підсумкової атестації з математики:
- у 4-А класі (вчитель Кравчук Т.М.): 10 (42%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень; по 7 (29%) учнів – достатній та середній рівень навчальних досягнень;
- у 4-Б класі (вчитель Гребенець О.О.): 4 (17%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 13 (57%) – достатній рівень та 6 (26%) – середній рівень навчальних досягнень.
Проаналізувавши результати державної підсумкової атестації та результати річного оцінювання з української мови у 4-А класі, слід зазначити 4% невідповідність якісного показника між результатами державної підсумкової атестації та річним оцінюванням знань. Простежується зменшення високого рівня у порівнянні з річними оцінками (на 1 учня), збільшення достатнього рівня (на 2 учні) та зменшення середнього рівня навчальних досягнень (на 1 учня). У 4-Б класі також спостерігається 14% невідповідність якісного показника між результатами державної підсумкової атестації та річним оцінюванням знань. Зменшився високий рівень навчальних досягнень (на 1 учня), збільшився достатній рівень (на 4 учні) та зменшився середній рівень навчальних досягнень (на 3 учні).
Якісний показник результатів навчальних досягнень за державну підсумкову атестацію з математики у 4-А класі становить 71% проти 58% за річне оцінювання, розбіжність становить 13%. Збільшився високий та знизився середній рівень (по 3 учні), достатній рівень навчальних досягнень залишився без змін. У 4-Б класі якісний показник має розбіжність між результатами державної підсумкової атестації та річним оцінюванням на 18%. Високий рівень навчальних досягнень зменшився (на 5 учнів) у порівнянні із річним оцінюванням, достатній - збільшився (на 9 учнів) середній – зменшився (на 4 учні).
При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні допустили помилки: з української мови – при самостійному складанні зв'язного висловлювання, перебудові розповідного речення на питальне, граматичні помилки при списуванні тексту, при визначенні головної думки твору; з математики – при розв'язуванні задач геометричного змісту, перетворенні іменованих чисел, встановленні порядку арифметичних дій.
Проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах у 2017-2018 навчальному році здійснено відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Склад атестаційних комісій погоджений управлінням освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації та затверджений наказом по закладу освіти.
Завдання на кожен предмет укладені у відповідності до Орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році згідно листа Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2018 року № 1/9-18, погоджені педагогічною радою та затверджені директором навчально-виховного комплексу.
Усі учні 9-х класів допущені до здачі державної підсумкової атестації.
Учні 9-х класів проходили атестацію письмово з трьох предметів: української мови (диктант), математики та за вибором навчального закладу – історії України.
Результати державної підсумкової атестації у 9-х класах наведено в додатку 13.
Результати державної підсумкової атестації з української мови свідчать про те, що учні добре сприймають незнайомий текст на слух, раціонально використовують час та опираються на власні знання. Жоден учень 9-х класів не виявив початковий рівень знань.
Відповідність результатів державної підсумкової атестації і річного оцінювання з української мови показали учні 9-А класу (якісний показник становить 65 %), проте є розбіжність щодо високого рівня досягнень – 8 за державну підсумкову атестацію проти 6 за річне оцінювання (невідповідність становить 10 %). Розбіжність результатів державної підсумкової атестації та річного оцінювання з української мови учнів 9-Б класу (якісний показник) становить 33 %. У порівнянні із річним оцінюванням спостерігається збільшення високого та достатнього рівнів знань на 13 % та 20 %, відповідно - зниження середнього рівня на 33 % (вчитель Люшин М.А.). При написанні диктанту учні допустили помилки при правописі прислівників та у розділових знаках в складносурядному та безсполучниковому реченнях.
Державна підсумкова атестація з математики показала, що 70 % учнів 9-А класу засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях (вчитель Бережна А.М.). Початкового рівня знань не виявлено. У порівнянні із річним оцінюванням спостерігається невідповідність між оцінюванням на 35 %, зокрема: збільшення високого та достатнього рівнів знань на 15 % та 20 %, відповідно зниження середнього рівня на 15 %. При виконанні завдань державної підсумкової атестації з математики жоден учень 9-Б класу не виявив високого рівня знань на відміну від річного оцінювання (1 учень – 7 %). У порівнянні з річним оцінюванням збільшився достатній рівень навчальних досягнень на 20 % та зменшився середній рівень на 13 % (вчитель Баранчук Т.М.).
При виконанні завдань державної підсумкової атестації з математики учні допустили помилки при побудові графіків квадратичної функції, розв'язуванні текстових задач, знаходженні області значень функції та при виконанні дій із степенями.
Державна підсумкова атестація з історії України (вчитель Челик Л.О.) показала, що учні добре засвоїли навчальний матеріал. Високий та достатній рівень знань (якісний показник) виявили 70 % учнів 9-А класу, що на 20 % більше у порівнянні з річним оцінюванням. За результатами державної підсумкової атестації достатній рівень навчальних досягнень збільшився на 20 %, відповідно середній рівень зменшився на 20%. Якісний показник навчальних досягнень учнів 9-Б класу при виконанні завдань державної підсумкової атестації з історії України становить 67 %, що відповідає річному оцінюванню. Не змінився і показник середнього рівня навчальних досягнень з предмета (33 %).
При виконанні завдань державної підсумкової атестації з історії України учні допустили помилки у встановленні правильної відповідності та послідовності між подіями та датами.
У 2017-2018 навчальному році державна підсумкова атестація здобувачів повної загальної середньої освіти проходила у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня по 13 червня 2018 року відповідно до визначених нормативно-правових документів з трьох предметів: української мови, математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) та предметом за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біології, хімії, фізики, іноземних мов, географії, математики, історії України (період ХХ – початок ХХІ століття).
Упродовж 2017-2018 навчального року адміністрацією та педагогічними працівниками закладу освіти проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота серед учнів, батьківської громадськості щодо особливостей проведення у 2018 році державної підсумкової атестації з предметів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
Починаючи із жовтня 2017 року, в закладі освіти було організовано висвітлення важливих питань зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів через проведення нарад, батьківських зборів, індивідуальних консультацій для батьків та учнів, постійно діючого інформаційного куточка ЗНО-2018, на сайті закладу освіти.
У 2017-2018 навчальному році у навчально-виховному комплексі навчалося 20 випускників. Усі випускники були вчасно зареєстровані для участі у тестуванні 2018 року.
Із метою дослідження якості знань учнів 11 класу адміністрацією закладу освіти здійснено моніторинг, яким передбачено опрацювання інформації про результати тестування Українського центру оцінювання якості освіти, а також проведення аналізу результатів державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови, математики, історії України та одного предмета за вибором випускників 2017-2018 навчального року, визначити ступінь об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів з названих вище предметів.
Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови проходило 20 учнів (вчитель Шулевська В.Г.). Результати такі: початковий рівень показали 4 учні (20%), середній рівень - 9 учнів (45%), достатній рівень – 4 учні (20%), високий рівень виявили 3 учні (15%). Показник якісної успішності становить 35%.
При порівнянні результатів річного оцінювання учнів із показниками державної підсумкової атестації з української мови спостерігається розбіжність в оцінюванні на всіх рівнях: на початковому різниця становить 5% (річна - 3 учні /15%), на середньому – різниця 10% (річна - 7 учнів / 35%), на достатньому – різниця 20% (річна – 8 учнів / 40%), на високому – різниця 5% (річна – 2 учні / 10%). Річне оцінювання підтвердили 7 учнів (35%).
18 випускників обрали предмет Історія України як державну підсумкову атестацію (вчитель Тарасюк Л.Ф.). Результати тестування свідчать про те, що жоден випускник не виявив початкового рівня знань. Середній рівень показали 8 учнів (44,4%), достатній – 5 учнів (27,8%), високий - 5 учнів (27,8%). Показник якісної успішності становить 55,6%. Простежується суттєва розбіжність із річним оцінюванням. За результатами річного оцінювання 2 учні (11,1%) мають початковий рівень навчальних досягнень, відповідно різниця становить 11,1%. На середньому рівні різниця становить теж 11,1% (річна - 6 учнів / 33,3%), на достатньому – різниця 16,7% (річна – 8 учнів / 44,5%), на високому – різниця 16,7% (річна – 2 учні / 11,1%). Річне оцінювання підтвердили 3 учні (16,7%).
Математику як предмет державної підсумкової атестації обрало 9 випускників (вчитель Сенюк О.Б.). За результатами державної підсумкової атестації (ЗНО) 2 випускники (22,2%) засвоїли курс математики на початковому рівні, 4 випускники (44,5%) – на середньому, 1 випускник (11,1%) – на достатньому, 2 випускники (22,2%) – на високому рівні. Показник якісної успішності становить 33%.
Існує розбіжність в оцінюванні (ДПА-ЗНО) на всіх рівнях: на початковому різниця становить 11,15% (річна – 3 учні / 33,35%), на середньому – різниця 22,3% (річна – 2 учні / 22,2%), на достатньому – різниця 22,25% (річна – 3 учні / 33,35% ), на високому різниця становить 11,1% (річна – 1 учень / 11,1%). 4 учні (44,4%) підтвердили річну оцінку балом ЗНО.
4 випускники проходили державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з біології (вчитель Тарасюк Р.І.). Результати державної підсумкової атестації з біології такі: початковий та високий рівень – відсутній, середній та достатній рівень - по 2 випускники (50%). Показник якісної успішності становить 50%.
За результатами тестування з біології розбіжності в оцінюванні на всіх рівнях немає. Річне оцінювання підтвердили 2 випускники (50%).
Географію як предмет державної підсумкової атестації обрали 7 випускників (вчитель Пилипака Т.В.), які отримали такі результати: середній рівень - 3 випускники (42,9%) та достатній рівень – 4 випускники (57,1%). Показник якісної успішності становить 57,1%.
У порівнянні з річним оцінюванням розбіжність у середньому рівні становить 14,3% (річна - 2 учні / 28,6%), у достатньому також 14,3% (річна - 5 учнів / 71,4%). 1 випускник підтвердив річне оцінювання балом ЗНО.
На тестування з фізики зареєструвався 1 випускник, який здав державну підсумкову атестацію на середньому рівні (вчитель Гуменюк Ю.П.), а за результатами річного оцінювання мав достатній рівень.
Як державну підсумкову атестацію хімію обрав один випускник та показав достатній рівень навчальних досягнень (вчитель Сосновчик К.О.), що вказує на розбіжність із річним оцінюванням (високий рівень).
Проведений аналіз результатів державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про те, що випускники закладу освіти мають, в основному, середній рівень навчальних досягнень, а також про наявність розбіжності в оцінюванні державної підсумкової атестації та річному оцінюванні.
Результати державної підсумкової атестації випускників закладу освіти наведені в додатку 14.
Головна мета методичної роботи Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня. Методична служба в закладі являє собою ціліс¬ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем педагогів, систему взаємопов'язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціа¬лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен¬ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.
У 2017-2018 навчальному році методична робота в НВК здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Програми розвитку навчального закладу на 2016-2020 роки; річного плану роботи НВК, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по НВК від 04.09.2017 № 201 «Про зміст, форми і структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017-2018 навчальному році» та реалізацію ІІ (практично-діяльнісного) етапу науково-методичної проблемної тами «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору», а саме впровадження в науково-методичну роботу інноваційних технологій, які спрямовані на реалізацію сучасних підходів щодо формування життєво компетентної особистості в умовах інтеграції до європейського освітнього простору.
На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов'язані, проникали, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації.
Питання реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми розглядалися на методичній раді «Про організацію роботи на ІІ етапі реалізації науково-методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» (вересень 2017р.), «Про рівень самоосвітньої роботи учителів» (січень 2018р.), «Аналіз роботи педколективу щодо реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми закладу» (квітень 2018 р.); на нарадах при заступнику директора «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018 н.р.
Також було організовано проведення серії лекцій, консультацій , конструювань ситуацій щодо осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми.
Основною організаційною колективною формою з вирішення проблемного питання є гімназійні методичні структури, які сприяють зростанню педагогічної майстерності вчителів, поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів до сучасних умов. В закладі діє сім методичних об'єднань: методичне об'єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін, методичне об'єднання учителів художньо-естетичного циклу, методичне об'єднання учителів іноземних мов та зарубіжної літератури, методичне об'єднання учителів основ здоров'я та фізичної культури, методичне об'єднання учителів природничо-математичних наук, методичне об'єднання учителів початкових класів, методичне об'єднання класних керівників та творча група з обдарованими дітьми. Працюючи над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблемної теми, на засіданнях методичних об'єднань розглядалися такі питання: «Використання інноваційних технологій на уроках з предметів суспільно-гуманітарного циклу. Удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників. Компетентнісне навчання», «Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів», «Підвищення якості уроку через упровадження інноваційних технологій», «Компетентнісний підхід у викладанні іноземної мови та зарубіжної літератури», «Сучасні форми навчання. Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках та перервах у навчальному закладі», «Особливості соціалізації особистості в умовах євроінтеграції сучасної освіти. Майстерність вчителя у формуванні обдарованості учня», «Вивчення та впровадження в практику інноваційних педагогічних технологій, нетрадиційних методик з оптимізації, інтеграції щодо розвитку творчої особистості».
Важливу роль у спрямуванні методичної роботи, формуванні професіоналізму вчителя та організації роботи над науково-методичною темою відігравали педагогічні ради. Для проведення педрад використовувалися як традиційні форми, так і нетрадиційні. На засіданнях розглядалися такі питання:
- про роботу педагогічного колективу навчального закладу в 2016- 2017 н.р., реалізація ухвали серпневої конференції педагогічних працівників Березнівського району та завдання на 2017-2018 н.р.;
- про атестацію педагогічних працівників на вищу кваліфікаційну категорію у 2017-2018 навчальному році;
- про дотримання принципу наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів у 5-х класах;
- про дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм при здійсненні навчально-виховного процесу;
- про правову освіту та виховання як запоруку становлення громадсько-активної особистості;
- про вивчення стану навчання, виховання та рівня навчальних досягнень учнів початкових класів;
- про стан реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки;
- про створення умов для фізичного розвитку учнів на уроках фізичної культури у початкових класах;
- про результати роботи щодо зміцнення здоров'я, профілактики і зниження захворюваності дітей;
- про хід впровадження нового Державного стандарту та програм базової і повної загальної середньої освіти.
Усі педагогічні працівники закладу були активними учасниками районних методичних об'єднань, де знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у вирішенні актуальних питань сьогодення.
У травні 2018 року на базі навчального закладу було проведено обласний семінар методистів з інформатики, де активну участь прийняли учителі інформатики.
З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими учителями, спрямованої на формування професійної компетентності у контексті багатоетапного ,безперервного процесу підвищення кваліфікації , самовдосконалення та творчої самореалізації педагога, у закладі була організована Школа молодого вчителя. Був розроблений навчально-тематичний план засідань, який складався з лекційних, семінарських та практичних занять. Протягом навчального року було заплановано та проведено 8 засідань.
Педколектив закладу реагує на зміни у сфері освіти, вивчає їх, діагностує, вивчає можливості впровадження в практику роботи. З цією метою в навчальному закладі працював психолого – педагогічний семінар. У 2017-2018 навчальному році на засіданнях семінару розглядалися питання «Гуманізація і демократизація – важливі засоби досягнення нової якості виховання» (жовтень 2017 рік),«Особистісне зростання вчителя»(січень 2018 рік), «Способи підвищення ефективного впливу вчителя на учня»(березень 2018 рік). Психологом Чернюшок Г.Ф. проведено рольову гру «Педагогічна компетентність та стереотипи», семінар «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей»,психологічний практикум «Способи підвищення ефективності впливу вчителя на учня».
В жовтні місяці було проведено педагогічні читання «Розвиток життєвої компетентності: стратегія, технології, перспективи».
З метою ознайомлення педагогічної громадськості району з напрацюваннями педагогів колективу, поширення їх творчих досягнень, вироблення стратегій і шляхів розвитку освіти Березнівського району учителі навчально-виховного комплексу брали участь у районному етапі конкурсу - ярмарку педагогічної творчості.
На конкурс від закладу було представлено шість робіт у номінаціях: «Математика», учителів математики Сенюк О.Б., Баранчук Т.М., «Інформатика», учителів інформатики Харчук Ю.В., Онофрійчук О.В., «Початкова освіта», учителів початкових класів Ярмольчук О.Ф., Чернюшок Г.Ф. За рішенням членів журі перемогу отримали методичні розробки Cенюк О.Б. та Харчук Ю.В., ці роботи запропоновані для участі у другому (обласному) турі ХV конкурсу-ярмарку педагогічної творчості; робота Баранчук Т.М. зайняла ІІІ місце. Даний конкурс стимулює педагогів до пошуку нових ідей, живить творче мислення, безперервне самопізнання і рух в ногу з часом.
Виявленню рівня творчості вчителів та нових технологій навчання, спрямованих на вирішення проблемного питання сприяють методичні тижні. Під час їх проведення вчителі мали змогу поділитися досвідом, побувати на відкритих уроках,виховних заходах, конкурсах, змаганнях.
З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх професійної майстерності у 2017-2018 навчальному році атестувалося одинадцять учителів:
- Онофрійчук О. В.,учитель інформатики, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;
- Карпець Л.А., учитель української мови, літератури та художньої культури, присвоєно І кваліфікаційну категорію;
- Чудінович С.Б., педагог-організатор, присвоєно І кваліфікаційну категорію;
- Чернюшок Г.Ф., учитель початкових класів, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;
- Ященко Л.Л., учитель зарубіжної літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
- Шнайдер А.О., учитель зарубіжної літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»;
- Булавін Л.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Тарасюк Р.І., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Баранчук Т.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Романовська О.В., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Тарасюк О.М., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, позакласних заходів , на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу, вчителі ГМО.
На травень 2018 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:
Вчитель-методист - 3
Старший вчитель - 14
Спеціаліст вищої категорії - 26
Спеціаліст першої категорії - 10
Спеціаліст другої категорії –8
Спеціаліст – 9
Молодший спеціаліст - 1
Враховуючи результати останніх років, можна зробити висновок, що педагоги НВК планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.
Курсова перепідготовка у 2017-2018 н.р. здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Булавін Л.М., Шнайдер А.О., Комар В.О., Баранчук Т.М, Лафінчук Т.М., Кравець С.К., Пилипака Т.В., Мартинчук Н.П., Сенюк О.Б., Шулевська В.Г., Чудінович С.Б., Карпець Л.А., Галайчук М.Г., Бочелюк С.Г. До кінця 2018 року в графіку на проходження курсів підвищення кваліфікації залишаються: Бецько Р.І., Марчук І.Г. Педагоги навчально-виховного комплексу проходять навчання в Дистанційній Академії ВГ «Основа», на онлайн-курсах платформи «ЕДЕРА», беруть участь у вебінарах.
Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів, інформатики, правознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання,фізичної культури у початкових класах; дотримання умов щодо організації навчально-виховної роботи в ГПД, здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по НВК).
Під керівництвом учителів учні навчального закладу були призерами та переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Бобер».
В районних олімпіадах із базових дисциплін взяло участь 62 учні навчально-виховного комплексу (у минулому навчальному році 56 учнів).
Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін засвідчили, що в навчальному закладі проводиться належна індивідуальна робота з обдарованими учнями, приділяється увага викладанню основ наук.
Високу результативність показали учні: Нересниця Олег, учень 8 класу, з хімії (учитель Сосновчик К.О.) та з географії (учитель Пилипака Т.В.), з інформаційних технологій та інформатики Побережний Максим, учень 9 класу (учитель Харчук Ю.В.).
Хорошу результативність показали учні: Чернюшок Олена, учениця 10 класу - ІІ місце з історії (учитель Тарасюк Л.Ф.), Галайчук Дмитро ІІ місце з математики (учитель Бережна А.М.), Баранчук Іванна, учениця 10 класу - ІІ місце з фізики (учитель Гуменюк Ю.П.); Ільчук Олег, учень 9 класу - ІІ місце з української мови (учитель Люшин М.А.), Чернюшок Аліна, учениця 11 класу - ІІ місце з хімії (учитель Сосновчик К.О.), Козлов Сергій, учень 7 класу – ІІ місце з математики (учитель Бережна А.М.), Марчук Христина, учениця 8 класу - ІІ місце з англійської мови (учитель Торчинська О.В.), Прокопчук Наталія, учениця 11 класу - ІІ місце з географії (учитель Пилипака Т.В.).
Позитивну результативність показали учні з математики Лемех Марина, учениця 6 класу, Чернюшок Олена, учениця 10 класу, Прокопчук Наталія, учениця 11 класу (учитель Сенюк О.Б.), Баранчук Данило, учень 9 класу (учител Бережна А.М.), з англійської мови Ільчук Олег, учень 9 класу (учитель Торчинська О.В.), з хімії Козлов Сергій, учень 7 класу, Баранчук Данило, учень 9 класу (учитель Сосновчик К. О.), з біології Нересниця Олег, учень 8 класу (учитель Тарасюк Р.І.), з екології Прокопчук Наталія, учениця 11 класу (учитель Окерешко С.Є.), з фізики Галайчук Дмитро, учень 7 класу (учитель Гуменюк Ю.П.), з історії Прокопчук Наталія, учениця 11 класу (учитель Тарасюк Л.Ф.), Нересниця Олег, учень 8 класу (учитель Челик Л.О.), з української мови Марчук Христина, учениця 8 класу (учитель Карпець Л.А.), Ільчук Олег, учень 9 класу (учитель Люшин М.А.), з правознавства Чернюшок Дарина, учениця 9 класу, Подран Катерина, учениця 10 класу (учитель Комар В.О.), з інформатики Баранчук Іванна, учениця 10 класу, Нересниця Олег, учень 8 класу ( учитель Харчук Ю.В.), Харчук Олеся, учениця 11 класу (учитель Штиба О.С.), з інформаційних технологій Пастушок Ольга, учениця 8 класу, Подран Катерина, учениця 10 класу (учитель Харчук Ю.В.), з астрономії Баранчук Іванна, учениця 10 класу (учитель Бережна А.М.), з французької мови Мотруніч Валерія, учениця 9 класу, Онуфрійчук Вікторія, учениця 10 класу, Харчук Олеся, учениця 11 класу (учитель Бецько Р.І.).
Проте, аналіз результатів районних олімпіад з базових дисциплін засвідчив недостатню індивідуальну роботу окремих педагогічних працівників з обдарованою учнівською молоддю.
З окремих предметів: економіки (учитель Хильчук О.П.), технічної праці (учитель Цапук О.Н.), обслуговуючої праці (учитель Прокопчук А.І.) учні набрали невисокі бали, це говорить про те, що на неналежному рівні проводиться планомірна робота з підготовки учнів до олімпіад.
Хороший результат показала учениця 4 класу Натяжко Марія у Міжнародному конкурсі української мови імені П. Яцика, учитель Т.М.Кравчук.
З метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу держави восьмеро учнів закладу брали участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України учнівської молоді.
Високий рівень знань показала учениця 10 класу Купчик Яна, яка стала переможцем у номінації «Фольклористика», науковий керівник Мартинчук Наталія Петрівна. Купчик Яна захищала свою роботу на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України учнівської молоді.
Хорошу результативність показали учні: Кондратюк Надія - 10 клас у номінації «Фольклористика» (ІІ місце), науковий керівник Шулевська В.Г., Баранчук Іванна – 10 клас у номінації «Англійська мова» (ІІІ місце), науковий керівник Торчинська О.В., Подран Анна - 10 клас у номінації «Історія України» (ІІ місце), науковий керівник Тарасюк Л.Ф., Мотруніч Валерія - 9 клас у номінації «Всесвітня історія» (ІІ місце), науковий керівник Челик Л.О., Баранчук Іванна - 10 клас, у номінації «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» (ІІ місце), наукові керівники Харчук Ю.В., Онофрійчук О.В.,
Чернюшок Аліна - 11 клас у номінації «Агрономія» (ІІ місце), науковий керівник Тарасюк Р.І., Мотруніч Валерія – 9клас у номінації «Теоретична фізика» (ІІ місце), науковий керівник Баранчук Т.М.
З метою організації та проведення основних етапів зовнішнього незалежного оцінювання вжито ряд заходів. Адміністрацією закладу створені умови для педпрацівників , залучених до процедур ЗНО у пунктах тестування та відкритої перевірки тестових завдань.
Аналіз роботи з реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми показав, що в закладі на належному рівні створені умови для підвищення якості освіти, рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, формування і розкриття у дітей творчого потенціалу.
Виховна робота у Моквинському навчально-виховному комплексі «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» у 2017-2018 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на організацію цілісної системи, що ґрунтується на засадах Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки.
Основна мета виховної роботи була тісно пов'язана з діями щодо формування громадянина-патріота, ціннісних ставлень особистості до суспільства і держави, історичних, культурних та духовних надбань рідного краю, сім'ї, родини, праці, природи, себе, мистецтва, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
Діяльність педагогів-виховників навчально-виховного комплексу була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» та на здійснення державної політики у галузі освіти.
У контексті науково-методичної проблемної теми педагогічний колектив працював над вирішенням таких завдань:
- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного краю;
- формування відчуття європейської громадянськості особистості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський простір;
- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
- стимулювання соціальної активності учнів, їх участі у роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
- запобігання правопорушенням учнів, проведення профілактичної роботи з правового виховання;
- оптимізація співпраці педагогів та батьків;
- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу усіх учасників навчально-виховного процесу;
- спрямування організації системи виховної роботи закладу освіти на формування принципів моральності та духовності кожного учня;
- формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров'я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику;
- забезпечення реалізації системного, творчого підходів до організації виховного процесу в класних колективах.
Виховання учнів реалізувалося в процесі організації:
- навчально-виховної діяльності;
- позаурочної та позакласної діяльності;
- взаємодії із батьками.
Усі напрямки виховної роботи щільно взаємопов'язані між собою та виконувалися відповідно до річного плану роботи закладу освіти та плану виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік, планів роботи класних керівників, соціального педагога, психолога, педагога-організатора, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрямки роботи враховувались як при проведенні загальногімназійних, класних заходів так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.
Виховна робота у 2017-2018 навчальному році носила системний та плановий характер.
Із метою підвищення ефективності управлінської діяльності у 2017-2018 навчальному році проведено:
- засідання педагогічної ради, на яких розглянуто питання: «Про наставництво та методичний супровід органів учнівського самоврядування» (протокол № 7 від 31 серпня 2017 року), «Про дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм при здійсненні навчально-виховного процесу», «Про правову освіту та виховання як запоруку становлення громадсько-активної особистості» (протокол № 8 від 07 листопада 2017 року), «Про стан реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки» (протокол № 1 від 05 січня 2018 року), «Про результати роботи щодо зміцнення здоров'я, профілактики і зниження захворюваності серед дітей» (протокол № 7 від 31 травня 2018 року);
- наради при директору: «Про координацію зусиль педагогічного колективу, аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми» (вересень 2017 року), «Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми», «Про спільну роботу класних керівників та психолога з учнями схильними до девіантної поведінки та їх батьками», «Про роботу з важковиховуваними учнями, їх сім'ями. Обстеження житлово-побутових умов» (жовтень 2017 року), «Про стан харчування учнів», «Про стан охорони здоров'я учнів та профілактику захворювань» (листопад 2017 року), «Про профілактику злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності», «Про хід виконання заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (грудень 2017 року), «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень» (січень 2018 року), «Про профорієнтаційну роботу з учнями» (лютий 2018 року), «Про профорієнтаційну роботу в НВК», «Про стан здоров'я учнів» (квітень 2018 року), щомісяця на нараді аналізувався стан відвідування учнями навчальних занять;
- засідання ради НВК: «Про роботу з важковиховуваними учнями, їх сім'ями. Обстеження житлово-побутових умов», «Про стан охорони здоров'я учнів та профілактику захворювань» (жовтень 2017 року), «Про зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу» (грудень 2017 року), «Про стан реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (лютий 2018 року), «Про стан роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму у 2017-2018 навчальному році та основні завдання щодо його попередження у весняно-літній період», «Про стан відвідування учнями навчально-виховного комплексу та роботу з попередження правопорушень» (квітень 2018 року), «Про стан здоров'я, профілактики захворювань, оздоровлення учнів за результатами щорічного медичного профілактичного огляду у 2018 році» (травень 2018 року).
Методична робота з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної роботи класного керівника, підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності. Методичне об'єднання класних керівників продовжило роботу над науково-методичною проблемною темою «Формування національно-свідомої особистості із компетенціями, орієнтованими на європейський стиль життя, шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітньо-виховних технологій», на засіданнях якого розглядалися питання:
1. Основні напрямки виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік (інструктивно-методична нарада).
2. Профілактика жорстокості та насильства у дитячому середовищі.
3. Учнівське самоврядування в школі як засіб формування соціальної активності та громадянської самосвідомості учнівської молоді.
4. Національно-патріотичне виховання – основа формування майбутнього громадянина.
Для надання методичної допомоги класним керівникам упродовж навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Психолог, педагог – організатор, соціальний педагог, класні керівники брали участь у гімназійних та районних заходах із питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно із психологом, соціальним педагогом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.
Класні керівники брали участь у різних методичних структурах як шкільного, так і районного рівнів.
Процес формування ціннісного ставлення особистості в закладі освіти вибудований на аналітико-діагностико-прогностичній основі.
Класними керівниками у жовтні 2017 року та травні 2018 року вивчався рівень вихованості учнів за ціннісними ставленнями, на основі чого складалися або корегувалися плани виховної роботи в цілому у закладі та в класних колективах зокрема.
Моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості за 2017-2018 навчальний рік, показав, що серед учнів 5-8-х класів середній показник високого рівня становить 31, 8 %, що на 3,3 % менше ніж у 2016-2017 навчальному році, достатнього – 61 %, що 6,4 % більше ніж у 2016-2017 навчальному році, середнього – 6,5 %, що на 3,5 % менше ніж у 2016-2017 навчальному році, низького рівня – 0,7 %, що на 0,4 % більше ніж у 2016-2017 навчальному році; серед учнів 9-11-х класів середній показник високого рівня становить 34,5 %, що на 11,8 % більше, ніж у 2016-2017 навчальному році, достатнього – 58,7 %, що на 11,1 % менше ніж у 2016-2017 навчальному році, середнього – 6,8 %, що на 0,7 % менше ніж у 2016-2017 навчальному році, низького рівня немає як у 2017-2018 так і у 2016-2017 навчальних роках.
Питання реалізації Програми національного виховання учнівської молоді знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу освіти. Складено та затверджено графік проведення відкритих позакласних заходів за змістом Програми на 2017-2018 навчальний рік.
Адміністрацією НВК відвідувалися уроки, години спілкування у 1-11-х класах, виховні заходи, з метою вивчення стану реалізації Програми національного виховання учнівської молоді в практиці роботи класних керівників та учителів-предметників.
Вивчення планів роботи класних керівників засвідчило, що переважна більшість класних керівників максимально скоординували їх з орієнтовною тематикою організації життєдіяльності учнівського колективу, рекомендованою Програмою національного виховання учнівської молоді. Результати відвіданих класних годин свідчать про те, що класні керівники через години спілкування, індивідуальну роботу з учнями формують національну свідомість і самосвідомість учнів.
Із метою підтримки та розвитку української ідентичності, виховання національної свідомості, любові до землі, свого народу, родини, патріотизму, поваги і вдячності до захисників та патріотів України, формування людської гідності, формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю протягом 2017-2018 навчального року проведено ряд заходів, а саме:
- години спілкування, бесіди до Дня партизанської слави та до Дня ветерана (учителі історії, класні керівники);
- до Днів українського козацтва, Захисника України та Збройних Сил України: військово-спортивне свято «Ми щит і меч твій, Україно!» та військово-спортивна гра-квест «Україна - мати, умій її захищати!» (учителі фізичної культури Марчук І.Г., Мазепа В.М., педагог-організатор Чудінович С.Б.), свято «Ми – нащадки славних козаків!» (класні керівники 4-х класів Гребенець О.О., Кравчук Т.М.);
- до 73 річниці визволення України від фашизму у Другій світовій війні: Уроки Мужності, пам'яті, бесіди, години спілкування «І знову пам'ять ожила» (учителі історії, класні керівники), трудовий десант «Зелені обеліски - на шану воїнам-визволителям» (педагог-організатор Чудінович С.Б., учнівське самоврядування);
- до Дня писемності та рідної мови: свято «З рідним словом міцніє держава» (класний керівник 5-Б класу Люшин М.А.), літературну вітальню «До мови пригорнімося серцем» (учителі української мови та літератури Карпець Л.А., Кравець С.К., Цимбалюк Г.Г.), засідання круглого столу «Витоки української писемності» (учителі української мови та літератури Мартинчук Н.П., Шулевська В.Г.);
- до Міжнародного дня рідної мови – літературно – музичне свято «Наша пісня, наша дума» (класний керівник 7-Б класу Карпець Л.А.);
- до Дня Гідності та Свободи: Урок мужності «Такий народ загинути не може» (класний керівник 9-Б класу Тарасюк Р.І.);
- заходи з увічнення пам'яті жертв Голодомору-33 та жертв політичних репресій: годину спілкування «Скорботна свічка пам'яті святої» (класний керівник 10-го класу Торчинська О.В.); оформлено книжкову виставку «Лиха коса голодомору» (бібліотекар Пантюшко Г.П.);
- до Дня Соборності України: годину громадянськості «Я гордий тим, що українець!» (класний керівник 5-А класу Комар В.О.), бесіду «Моя Україна – найкраща у світі» (бібліотекар Пантюшко Г.П.), інформаційні години «Одна-єдина на цілім світі» (учителі історії);
- до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту - конференцію «Голокост - трагедія всесвіту» (учителі історії Тарасюк Л.Ф., Комар В.О.)
- до Дня пам'яті загиблих під Крутами: урок пам'яті «Крути - символ українського патріотизму» (учитель історії Тарасюк Л.Ф.), оформлено тематичну полицю «В серцях людських не вмерли Крути» (бібліотекар Пантюшко Г.П.);
- заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав - годину мужності і пам'яті «Уклін - живим, полеглим - слава» за участю воїна-інтернаціоналіста Онуфрійчука В.П. (класний керівник 11-го класу Шулевська В.Г.);
- до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні - літературно – музичну композицію «А їх уже зустріли небеса!», на якій були присутні учасники АТО та Євромайдану: Гов'ядовський Ю.Л., Марчук С.І., Семенчук Ю.М., Мамчур В.А. (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- до роковин Чорнобильської трагедії – годину спілкування «Дзвони Чорнобиля» (класний керівник 8-А класу Бережна А.М.);
- до 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 73-ї річниці завершення Другої світової війни: виставку дитячих малюнків «Шляхами подвигу і слави» (учитель образотворчого мистецтва Шнайдер А.О.), культурно-мистецький захід «Перемога єднає покоління» (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- до Дня вишиванки: годину спілкування «Вишиванка єднає нас»(класний керівник 10-го класу Торчинська О.В.); флеш-моб «Я по світу іду в вишиванці» (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- відкриті години спілкування: «Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою» (класний керівник 8-Б класу Баранчук Т.М.), «Славетні Українці» (класний керівник 2-А класу Ярмольчук О.Ф.);
- вікторину «Що ти знаєш про Україну?» (класний керівник 8-А класу Бережна А.М.);
- музейний урок «Життя та побут українців» (класний керівник 7-Б класу Карпець Л.А.);
- годину історичної пам'яті «Історія мого села» (класний керівник 5-А класу Комар В.О.);
- свята: «Андріївські вечорниці» (класний керівник 9-А класу Мазепа В.М.), «Світом Миколай мандрує» (класний керівник 3-Б класу Залужна Т.А.);
- місячники: оборонно-масової роботи та героїко-патріотичного виховання.
- цикл бесід, спрямованих на формування у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів Української держави «Закон – основа життєдіяльності держави» (класні керівники 1-11-х класів).
У закладі освіти започатковано проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Розроблено та затверджено план заходів щодо проведення гри у 2017-2018 навчальному році (наказ по навчально-виховному комплексу від 06.10.2017 № 229), створено організаційну структуру гри та проведено її урочисте відкриття, де кожен рій представив свою назву, емблему та гасло.
У травні 2018 року учні закладу освіти брали участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), де посіли ІІ місце.
12 жовтня 2017 року відбулася зустріч учнів 9-11-х класів із представниками відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Захід» та військовослужбовцями строкової служби військової частини А 4240. У ході зустрічі військовослужбовці провели бесіду про Збройні Сили України, продемонстрували вміння та провели практичні заняття з учнями.
Із метою підтримки учасників антитерористичної операції на сході України, за ініціативи гімназійного клубу «Патріот», учні, батьківський та педагогічний колективи закладу освіти із нагоди Дня Збройних Сил України зібрали продукти харчування, засоби гігієни, вітальні листівки та передали їх бійцям 46 батальйону «Донбас-Україна», 11 батальйону 59 бригади, 131 розвідувальному батальйону та групі «СІМІС» через представників та голову Березнівської громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО «УВО» Юрія Говядовського.
Також у грудні 2017 року учнівський, педагогічний та батьківський колективи закладу освіти взяли участь у проведенні ІІ Всеукраїнської благодійної акції «Допоможи солдату – захисти Батьківщину», яка проходила за сприяння благодійного фонду «Діти – наше майбутнє!» та направлена на підтримку воїнів, які знаходяться на лінії фронту, створення в їх серцях відчуття теплоти, значущості та підтримки.
Завдяки цьому заклад освіти отримав від благодійного фонду подяку, сувенірну продукцію та подарунок – мультимедійний проектор Еpson EB–SO5.
Робота з морально-етичного виховання (формування ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей) була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності навчального закладу в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.
Виховання в учнів морально-етичних засад поведінки відбувалося шляхом проведення різноманітних бесід, годин спілкування, розмов у колі, зокрема: «Повага – ниточка, що з'єднує покоління» (класний керівник 7-А класу Харчук Ю.В.), «Найдорожче в моєму житті» (класний керівник 3-А класу Мамчур О.О.); «Світ навколо нас» (класний керівник 6-А класу Тарасюк Л.Ф.); «Добрими справами славна людина» (класний керівник 2-А класу Ярмольчук О.Ф.); «Дерево міцне корінням, а людина - друзями» (класний керівник 3-Б класу Залужна Т.А.).
Учнівський та педагогічний колективи закладу освіти брали активну участь у різноманітних благодійних акціях, до яких долучалася і батьківська громадськість.
30.11.2017 року та 01.12.2017 у закладі освіти проходив благодійний ярмарок «Назустріч мрії» до Всесвітнього Дня дітей з особливими потребами. Зібрані кошти були відправлені на підтримку хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у лікарні «ОХМАТДИТ».
Щороку учні закладу освіти беруть участь у благодійній акції «Подаруй іграшку дошкільнятам», у ході якої виготовляють, збирають та передають іграшки у день Святого Миколая вихованцям місцевого закладу дошкільної освіти.
Родинно-сімейне виховання проводилося із метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.
Педагогічна освіта батьків здійснювалася класними керівниками під час проведення педагогічного всеобучу для батьків, у тематику засідань якого були включені питання формування відповідального материнства і батьківства, правового виховання, традиційні народно-педагогічні погляди на виховання дітей у сім'ї.
Упродовж навчального року проведено тематичні загальні конференції НВК: «Партнерство заради майбутнього» (протокол № 3 від 31 серпня 2017 року), «Здорова дитина, здорова нація, здорова країна» (протокол № 4 від 05 грудня 2017 року).
01.11.2017 року психологом Чернюшок Г.Ф. проведено спільний тренінг з учителями та батьками «Партнерство заради майбутнього»
На годинах спілкування, проводилася робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. У 5-Б класі проведене родинне свято (класний керівник Люшин М.А.).
Одним із напрямків виховної роботи закладу освіти - формування ціннісного ставлення особистості до себе, зокрема - формування здорового способу життя. Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою навчального закладу проведено ряд заходів: години спілкування: «Подорож до Країни здоров'я» (класний керівник 2-Б класу Бецко М.В.); «Здоров'я – цінність нашого життя» (класний керівник 9-Б класу Тарасюк Р.І.); експрес-гру «Веселі перегони» (класні керівники 6-х класів Тарасюк О.М., Тарасюк Л.Ф.); конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя; Дні здоров'я та ЦЗ; тиждень «Основ здоров'я».
У закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
Підготовка дітей до усвідомлення сутності, наслідків негативних соціальних явищ, ціннісного ставлення до власного життя і життя інших, формування правової культури, що передбачає активну протидію випадкам порушення законів постійно в центрі уваги педагогічного колективу закладу освіти.
Правове виховання учнів навчально-виховного комплексу спрямоване на формування навичок правової культури та попередження правопорушень в учнівському середовищі та базується на правових актах і документах, таких як: Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», від 08.04.2016 року № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», наказу управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації від 01.07.2016 № 257 «Про затвердження заходів з профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю в середовищі неповнолітніх на 2016-2020 роки».
У закладі освіти розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:
- максимального охоплення учнів загальною середньою освітою;
- відвідування учнями навчальних занять;
- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;
- виконання заходів річного плану роботи навчально-виховного комплексу щодо попередження правопорушень і злочинності.
У закладі освіти розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:
- соціальна робота;
- психолого-педагогічна робота;
- правове навчання і виховання;
- профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.
Для подальшої правової освіти та профілактики правопорушень серед учнівської молоді закладом освіти визначені шляхи їх реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового та превентивного виховання, до яких віднесено:
- формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;
- формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;
- формування поваги до держави.
У навчально-виховному комплексі видано ряд організаційних, підсумкових та аналітичних наказів з даного питання.
Питання організації роботи педагогічного колективу щодо профілактики правопорушень розглядалися:
- на загальній конференції НВК: «Здорова дитина, здорова нація, здорова країна», «Про шкідливі звички, співпрацю батьків та колективу закладу освіти у профілактиці їх серед учнівської молоді», «Про стан відвідування учнями навчальних занять» (протокол № 4 від 05.12.2017 року), «Попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності, жорстокості та насильства серед учнів» (протокол № 1 від 29.03.2018 року);
- на раді НВК: «Про роботу з важковиховуваними учнями, їх сім'ями. Обстеження житлово-побутових умов» (жовтень 2017 року), «Про зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу (грудень 2017 року)», «Про стан відвідування учнями навчально-виховного комплексу та роботу з попередження правопорушень» (квітень 2018 року);
- на засіданнях педагогічного всеобучу для батьків: «Умови успішного виховання дітей в сім'ї», «Вплив родинного виховання на дітей», «Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема», «Методи профілактики девіантної поведінки», «Морально-правове виховання дітей - запорука формування повноцінної особистості», «Причини виникнення труднощів у вихованні дітей підліткового віку та шляхи їх подолання», «Профілактика Інтернет-залежності у дітей та підлітків», «Агресія: причини і наслідки». Тематика педагогічного всеобучу для батьків затверджена наказом по закладу освіти від 01.09.2017 № 179 «Про організацію роботи Педагогічного всеобучу для батьків у 2017-2018 навчальному році».
30.11.2017 року відбулося засідання методичного об'єднання класних керівників із теми «Профілактика жорстокості та насильства у дитячому середовищі», на якому розглянуто питання: «Виявлення та попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми», «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога», «Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків»; проведено професійну гру «Пошук способів розв'язання проблемних ситуацій»; психологом надано консультації з теми «Цькування у школі: як лікувати клас від булінгу».
У закладі освіти забезпечується виконання законодавства щодо обліку та аналізу відвідування навчальних занять учнями, зокрема, дітьми, схильними до пропусків занять та скоєння правопорушень. Ведеться Журнал контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, де класні керівники після першого уроку відмічають кількість відсутніх та з'ясовують причини їх відсутності. В класних журналах ведеться облік відвідування, що дає можливість робити аналіз щоденного відвідування. У кінці кожного місяця та семестру підраховується загальне число пропусків та пропусків по хворобі. В кінці кожного семестру адміністрацією закладу здійснюється аналіз стану відвідування навчання учнями, результати якого узагальнюються відповідними наказами.
Аналіз стану відвідування учнями навчальних занять у 2017-2018 навчальному році показав, що якість відвідування учнями закладу освіти становить 88,2 %, а якість невідвідування – 11,8 %, із яких: 3 % - перебування учнів на лікуванні, 0,2 % - участь у олімпіадах, конкурсах, 0,6 % - участь у змаганнях, 8 % - пропуски занять за заявами батьків.
У порівнянні із минулим 2016-2017 навчальним роком у 2017-2018 навчальному році показник якості відвідування зменшився на 1 %.
У навчально-виховному комплексі сформовано соціальний паспорт, у якому накопичено матеріали соціального характеру, а саме вівся облік:
- дітей-напівсиріт – 17;
- дітей, позбавлених батьківського піклування – 2;
- дітей-інвалідів – 10;
- дітей із багатодітних сімей – 163;
- дітей із неповних сімей – 26;
- дітей із малозабезпечених сімей – 44;
- дітей учасників АТО – 16.
У навчально-виховному комплексі налагоджено роботу психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу, що відображено в планах роботи відповідних фахівців, виховних планах та планах роботи класних керівників.
Із метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час освітнього процесу соціального педагога Кошик О.В. призначено громадським інспектором з охорони прав дитинства.
Упродовж вересня-жовтня 2017 року поновлено банки даних на учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку. У 2017-2018 навчальному році за поданнями класних керівників на внутрішній облік закладу освіти поставлено 4 учні, які схильні до пропусків уроків без поважних причин, до правопорушень та тютюнопаління. Із метою посилення індивідуально-корекційної роботи з формування соціально-нормативної поведінки учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку наказом по закладу освіти закріплені громадські вихователі (наставники) з числа педагогічного колективу, які мали позитивний вплив на дітей.
Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і підлітків відіграє рада з профілактики злочинів та правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях якої розглянуто поведінку, успішність учнів, стан відвідування навчальних занять.
Психологічною службою закладу освіти здійснюється психологічний супровід дітей, схильних до правопорушень, через діагностичний (вивчення рівня розвитку пізнавальних здібностей, особливостей особистості, рівня міжособистісних відносин), корекційно-розвивальний (проведення тренінгів), просвітницько-профілактичний (лекції, семінари) напрямки.
Психологом Чернюшок Г.Ф. розроблено алгоритм виявлення дітей, які потребують особливої уваги та алгоритм встановлення їх психологічного супроводу дітей, складено план бесід з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, заведено індивідуальну картку психологічного супроводу учня, ведеться зошит індивідуальної роботи та спостережень за учнем, який перебуває на обліку. Проведено консультування батьків учнів, які потребують посиленої уваги, індивідуальні та групові консультації з учнями «групи ризику».
Упродовж навчального року психологом Чернюшок Г.Ф. підготовлено та проведено:
- заняття з елементами тренінгу «Правопорушення серед неповнолітніх та їх профілактика», корекційне заняття «Запобігання та обмеження проявів агресивної поведінки», годину спілкування «Підліток у суспільстві» (учні, які перебувають на внутрішньошкільному обліку);
- індивідуальні бесіди: «Відповідальність у моєму житті», «Правила поведінки», «Шкідливі звички та їх вплив на організм», «Правила поведінки»;
- бесіду «Чесність, доброта, відповідальність, їх значення в житті» (7-11 класи);
- вивчено ставлення підлітків до правопорушень, причини їх виникнення «Молодь і протиправна поведінка» (9 класи).
Соціальним педагогом Кошик О.В. розроблено план бесід з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, а також заведено картки особистого обліку даних учнів, картки зайнятості учнів та індивідуальні картки соціально-педагогічного супроводу. Соціальний педагог разом із класними керівниками відвідали сім'ї учнів вдома та склали акти обстеження матеріально-побутових умов їх проживання. В облікових картках зазначені результати обстеження житлово-побутових умов дітей, результати діагностичної роботи та рекомендації як практичного психолога, так і соціального педагога, що надає можливість бачити загальну картину тієї ситуації, в якій опинилася дитина.
Соціальним педагогом Кошик О.В. проведено:
- з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку: годину спілкування «Попередження правопорушень разом», індивідуальні бесіди «Дорога добра»; «Підліток у суспільстві»;
- гру-експрес «Конфлікти та їх розв'язання» (7-мі класи);
- правову вікторину «Права неповнолітніх» (9 класи);
- диспут «Безпечне працевлаштування» (11 клас);
- годину спілкування «Торгівля людьми в Україні та світі».
На сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема агресивних проявів у міжособистісних стосунках учнівської молоді.
Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг.
Для здійснення превентивної діяльності та вирішення ситуації насильства чи булінгу педагоги-виховники застосовують командний підхід (класний керівник, практичний психолог, соціальний педагог), працюють не лише з дитиною, яка стала жертвою, чи з переслідувачем, але й з усім класом.
Із метою попередження проявів жорстокості і насильства, запобігання всім формам насильства в сім'ї, забезпечення прав неповнолітніх у закладі освіти проводиться:
- анкетування учнів 6-10-х класів «Насильство в школі» з метою діагностики виявлення частоти проявів насильства серед школярів;
- корекційно-розвивальні заняття задля психокорекції схильності до насильства;
- організовано міні-виставку порад «Сім' я – простір без насильства»;
- організовано роботу «Скриньки довіри» та оформлено інформаційний стенд із переліком організацій та номерів телефонів, куди можна звернутися з приводу насилля та жорстокого поводження з дитиною в освітньому середовищі або в сім'ї.
У рамках акції «16 днів проти насильства» психологом Чернюшок Г.Ф. підготовлено та проведено:
- годину спілкування «Профілактика агресивної та жорстокої поведінки» (7-10 класи);
- рекомендації для учнів, педагогів, батьків «Побачити приховане? Вловити те, про що мовчать?»;
- розроблено пам'ятку для педагогічних працівників з питань дотримання вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства;
- бесіду «Відповідальність у житті» (11 клас).
Соціальним педагогом Кошик О.В. проведено:
- годину спілкування «Насильство, як його уникнути» (6 класи);
- заняття з елементами тренінгу «Попередження насильства: подолання стереотипів та формування правил безпечної поведінки. Допомога потерпілим від насильства» (9 класи);
- конкурс плакатів та малюнків «Світ без насильства» (5-11 класи).
Педагог-організатор Чудінович С.Б. разом із учнівським самоврядуванням провели фестиваль дитячої творчості «Вільні від насильства».
Учні, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та учні «групи ризику» були залучені до занять у гуртках, до позакласної роботи та організованих форм відпочинку упродовж навчального року та в канікулярний період.
Задля проведення спільної просвітницько-профілактичної роботи налагоджена співпраця із різними соціальними інституціями.
Упродовж 2017-2018 навчального року організовано та проведено ряд зустрічей із інспектором із ювенальної превенції Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції старшим лейтенантом Трофимчук Н.В., у ході яких проведено профілактичні бесіди:
- «Відповідальність підлітків за порушення закону. Користь та загроза Інтернету»;
- «Права дитини», «Попередження вживання наркотиків»;
- «Адміністративна відповідальність неповнолітніх».
Аналіз планів виховної роботи, індивідуальної виховної роботи з учнями з девіантною поведінкою та проведення заходів по зміцненню моральності учнів свідчить про те, що чимало зусиль по профілактиці дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, їх соціальній реабілітації докладали і класні керівники. Класними керівниками проводилися систематичні бесіди з учнями та їх батьками, години спілкування на превентивну тематику, практикувалося проведення ділових ігор, занять-практикумів, що формували у дітей здатність до самоконтролю, поваги до правопорядку, а саме:
- розмову у дружньому колі «А дружити треба вміти» (класний керівник 3-А класу Мамчур О.О.);
- урок гарної поведінки «Я - серед людей» (класний керівник 8-Б класу Баранчук Т.М.);
- годину спілкування «Життя без насильства» (класний керівник 10-го класу Торчинська О.В.);
- бесіди «Закон – основа життєдіяльності держави», «Про необхідність дотримання учнями Статуту та внутрішньошкільного розпорядку», «Твоя правова культура» тощо;
- день профілактики «Як поводити себе серед людей, в сім'ї».
Із 02.10.2017 року по 06.102017 року у закладі освіти проходив тиждень правових знань з теми «Подорож до Країни правових знань».
Із 16.10.2017 року по 20.10.2017 року проведено тиждень протидії торгівлі людьми «Скажи: «Стоп торгівлі людьми!».
Із 06.11.2017 року по 10.11.2017 року проведено тиждень посиленої профілактики правопорушень.
Із 04.12.2017 року по 08.12.2017 року проведено Всеукраїнський тиждень права.
Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства. З метою формування ціннісного ставлення особистості до природи, внутрішньої потреби знати, покращувати екологічний стан природного середовища у закладі освіти проводилося ряд заходів, зокрема: свято осені (класний керівник 2-Б класу Бецко М.В.), загальногімназійне свято квітів та виставка «Природа і фантазія». У жовтні 2017 року проведено операцію «Зелена хвиля», під час якої під керівництвом учителя біології Тарасюк Р.І. та учителя екології Окерешко С.Є. на території закладу освіти висаджено берізки та кущі бузку. У грудні 2017 року проведено екологічні виставки-конкурси декоративних новорічних композицій: «Новорічна ялика – своїми руками!», «Букет замість ялинки», «Бабусина ялинка», «Збережемо зелену красуню» (учитель біології Тарасюк Р.І.). Традиційним стало проведення місячника «Зимуючих птахів» та тижня охорони навколишнього середовища.
Однією із важливих ділянок у виховній роботі є трудове виховання (формування ціннісного ставлення особистості до праці). На своїх уроках і в позаурочний час педагогічні працівники зосереджували зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. Проводилося ряд трудових акцій по благоустрою території навчального закладу та села. Класним керівником 1-Б класу Романовською О.В. проведено відкриту годину спілкування «Від зернини – до хлібини».
Достатня увага зверталася на роботу з профорієнтації учнів. Психологом Чернюшок Г.Ф. вивчено професійні інтереси учнів 9-х, 11-х класів (за методикою ДДО Є.Клімова). Класними керівниками проведено години спілкування: «Що я знаю про майбутню професію» (класний керівник 8-Б класу Баранчук Т.М.), «Ярмарок професій» (класний керівник 9-А класу Мазепа В.М.). У квітні місяці проходив тиждень профорієнтації.
Із метою пошуку, розвитку і підтримки здібних дітей, залучення учнів до розвитку художньої, аматорської творчості (ціннісне ставлення особистості до мистецтва) учні закладу освіти залучалися до занять у гуртку «Вокальний спів» та хореографічного гуртка.
Під час Великодніх свят у навчально-виховному комплексі проходив конкурс крашанок та писанок під назвою «Писанкове мереживо».
Задля формування основ духовної та естетичної культури проведено свято «Посвята у першокласники» (класний керівник 1-Б класу Булавін Л.М.), свята прощання із початковою школою (класні керівники 4-х класів Гребенець О.О., Кравчук Т.М.), осінній бал «Чарівність осені безмежна» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), свято до Дня учителя «Спасибі вам, що ви на світі є, що сієте добро, як щедрий колос!» (класний керівник 11-го класу Шулевська В.Г.), свято Букваря (класні керівники 1-х класів Булавін Л.М., Романовська О.В.).
Інформація про проведені заходи розміщувалася на сайті навчально-виховного комплексу.
Важливою ланкою життя учнівського колективу було учнівське самоврядування. Продовжує роботу дитяча громадська організація «Краяни», яка виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Головою виконавчої влади є спікер, якому підпорядковуються віце-спікери кожного класу. Учнівське самоврядування є активним учасником усіх загальношкільних заходів.
Діяльність учнівського самоврядування в закладі освіти також розширила простір для реалізації Програми національного виховання учнівської молоді. Визначаючи роль учнівського врядування в освітньому процесі сьогодні слід зазначити, що думка учнівського колективу враховувалася адміністрацією та педагогічним колективом закладу освіти при вирішенні ряду питань освітнього процесу. Стало доброю традицією у закладі освіти проводити День самоврядування. Цьогоріч, у рамках заходів до Дня вчителя, старшокласники мали змогу виступити в ролі учителів-предметників та адміністрації закладу. У закладі освіти створено умови для саморозвитку членів учнівського колективу, волонтерського загону як особистостей, членів суспільства, громадян України; забезпечено розвиток організаторських здібностей учнівської молоді; налагоджено роботу з профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму; організовано змістовне дозвілля, яке пропагує здоровий спосіб життя; забезпечено надання практичної допомоги людям похилого віку; налагоджено віншування з релігійними та державними святами; організовано випуск газети «Голос гімназії».
У період із 27.11.2017 року по 08.12.2017 року у закладі освіти проведено декаду учнівського самоврядування під назвою «Ось ми які!». Упродовж декади проведено ряд заходів, що сприяли розвитку традицій, активізації роботи органів учнівського самоврядування, стимулюванню творчого самовдосконалення учнівської молоді, створенню можливостей для самореалізації і проявлення себе у конкретній справі, формуванню ціннісного ставлення особистості до себе.
У 2017-2018 навчальному році було організоване гаряче харчування за бюджетні кошти учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім'ї яких отримують державну соціальну допомогу, 2 учнів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та 14 учнів із числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Було також організоване харчування учнів 1-11-х класів за батьківську плату згідно поданих батьками заяв.
Сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров'я та здоров'я оточуючих, прагне вести здоровий спосіб життя і формувати його в молодого покоління.
Моквинський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» функціонує у відповідності з «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, створює необхідні умови для здобуття загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів і сприяє вихованню морально і фізично здорового покоління.
З метою дотримання санітарного режиму, якісної роботи навчального закладу, створення епідемічно безпечних, оптимальних умов навчання і виховання учнів педагогічний колектив навчально-виховного комплексу керується «Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженими Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.
Упродовж 2017-2018 навчального року заклад освіти працював відповідно до затвердженого наказом режиму роботи навчального закладу, річного плану та відповідної документації. По навчально-виховному комплексі видано ряд наказів, які регламентували роботу навчального закладу щодо зміцнення зміцнення здоров'я та профілактики захворювань серед учнів.
Для медичного обслуговування учнів функціонує медичний кабінет, яким завідує медична сестра Тарасюк Г.В. зі спеціальною медичною освітою. Оснащення медичного кабінету на 75% відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженим Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63 та Примірному положенню про Кабінет щеплень, затвердженому наказом МОЗ України від 31.12.2009 № 1095.
Упродовж навчального року медична сестра проводила санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, оздоровчі, лікувальні заходи, надавала індивідуальну першу медичну допомогу, організовувала госпіталізацію за наявності показань, інформувала про це батьків або осіб, які їх замінюють, та контролювала проведення поточної дезінфекції.
Проведено ряд заходів лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометричні вимірювання, визначення гостроти зору, обстеження дітей на гельмінти. Результати роботи аналізувалися та використовувалися для подальшої роботи: складання плану щеплень, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів.
Профілактичні щеплення учнів проводилися відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Щеплення планувалися на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою навчального закладу та дитячою медичною сестрою МАЗПСМ. Медична сестра ознайомлювала батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, батьки давали інформативну згоду на проведення щеплення.
У навчальному закладі проводяться заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури. На уроках забезпечувалася відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям організму. Під час проведення уроку враховувалися основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження.
Із метою збільшення рухливої активності учнів упродовж навчального дня учителями-предметниками на уроках проводилися фізкультхвилинки: для учнів початкових класів – 2 протягом заняття, для 5-8-х класів – одна.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 №25 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» упродовж березня-квітня 2018 року в навчально-виховному комплексі проходив обов'язковий профілактичний медичний огляд учнів у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють, згідно графіка, складеного медичною сестрою та затвердженого директором навчально-виховного комплексу.
Станом на 31.05.2018 року медичному огляду підлягало 347 учнів. Медичними працівниками було оглянуто 100% учнів, із них –шестеро учнів потребують іще додаткового обстеження.
Юнаки 9-11-х класів , яким виповнилося 15, 16 та 17 років, проходили медичний огляд у військкоматі.
За результатами медичного огляду кількість «практично здорових дітей» становить 231 учень (62,4 %), що на 20% менше ніж у минулому навчальному році. Кількість дітей «групи ризику», які мають різноманітні відхилення у здоров'ї, становить 63 учні (17%). Згідно з медичних заключень 118 учнів (31.9%) мають різні патології та поставлені на «Д» облік.
Усі учні ,які пройшли медичний огляд, отримали довідку учня загальноосвітнього закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду форми 086-1/о із визначенням фізичної групи та карту профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем форми 086-2/о.
За результатом медичного обстеження та на підставі довідок про стан здоров'я медичною сестрою навчального закладу було розділено учнів для занять фізичною культурою. До основної групи віднесено 304 учні, до підготовчої групи- 42 учні, до спеціальної групи - 21 учень.
У порівнянні з минулим навчальним роком збільшення простежується в основній фізкультурній групі на 6,2%, у підготовчій групі показник збільшився на 1,1%, та у спеціальній групі - збільшився на 0,5%. Звільнених учнів від занять з фізичної культури немає.
Основними групами захворювань серед учнів із року в рік залишаються: захворювання нервової системи-25 учнів(6,7%), шлунково-кишкового тракту-20 учнів (5,4%), органів дихання - 4 учнів (1,1%), серцево-судинної системи -11 учнів (3%), кістково-м'язової системи -28 учнів (7,6%), ендокринної системи 47 учні (12,7%), сечо - статевої системи-10 учнів (2,7%). Захворювання органів зору мають 58 учнів (15,7%), дерматологічні захворювання-5 учнів(1,4%), порушення постави -30 учнів(8,1%). У більшості ці захворювання безпосередньо пов'язані з навчальним процесом.
Проте можна сказати, що це не тільки проблема школи, а й дитячого садка та батьків. Тому таку інформацію необхідно більш детальніше аналізувати, виявляти причини, разом із медичною сестрою проводити заходи щодо профілактики дитячих захворювань.
Фактором ризику на формування порушення постави, сколіозу впливає те, що вчителями недостатньо звертається увага на неправильність робочої пози.
Викликає занепокоєння порушення зору в учнів. Напружена робота при низькому рівні освітлення, неправильна робоча поза – є вирішальним моментом у виникненні даної хвороби. І якщо в закладі освіти освітлення доведено до норми, то не завжди звертається увага вчителями на робочу позу дитини. Також і в домашніх умовах можуть не дотримуватися норми освітлення, а робоче місце не відповідати вимогам та місцю розташування в кімнаті.
Важливу роль в рості нервово-психічних розладів відіграє повальний інтерес до комп'ютерних ігор, мобільних телефонів, психологічний комфорт в школі, в сім'ї та з однолітками. Педагогічний колектив приділяє належну увагу даному питанню.
Інфекційні хвороби залишаються однією із найбільш важливих проблем охорони здоров'я дитячого населення. Як вдома про стан здоров'я дитини піклуються батьки, так у закладі освіти – педагогічний та технічний персонал. Адміністрація закладу створювала всі умови для безпечного навчання дітей. Упродовж навчального року кількість інфекційних захворювань серед учнів навчального закладу не збільшилася у порівнянні із 2016-2017 навчальним роком.
Важливим питанням у виховній роботі закладу є пропагування здорового способу життя.
На виконання річного плану роботи у навчально-виховному комплексі проводилися тижні правових знань, посиленої профілактики правопорушень, основ здоров'я, конкурси малюнків, профілактичні бесіди.
Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою навчального закладу проведено ряд просвітницьких заходів; конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя, Дні здоров'я та ЦЗ, тиждень «Основ здоров'я».
Систематично проводилась активна роз'яснювальна робота серед учнів та їх батьків з пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.
У кожному класі наявні куточки здоров'я, де розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали
Необхідно відзначити, що в закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
Щорічний медичний огляд членів трудового колективу є обов'язковим для всіх працівників. На початку навчального року здійснювався контроль за станом його проходження за даними санітарних книжок. У всіх працівників наявне флюорографічне обстеження. Результати огляду зафіксовано у медичних книжках установленого зразка.
Робота з питань безпеки дітей та попередження дитячого травматизму в навчальному закладі під час освітнього процесу в 2017-2018 навчальному році перебувала на постійному контролі адміністрації, медичної сестри Тарасюк Г.В., завідуючої господарством Фіяло Н.І.
На початок 2017-2018 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради 30 серпня 2017 року затверджено план роботи навчально-виховного комплексу на 2017-2018 навчальний рік, де передбачено розділ 4 «Здоров'я та безпека».
У закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів гімназії.
На 01.09.2017 року всі працівники навчально-виховного комплексу надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання з охорони праці обговорювалися на нарадах при директору у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2017 року.
У вересні 2017 року класними керівниками був проведений інструктаж з техніки безпеки, з усіма учнями школи про що свідчать записи у класних журналах. Учителями-предметниками був проведений первинний інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, перед уроками трудового навчання, фізкультури. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів та межами території закладу теж проводились первинні інструктажі.
Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.
З метою пропаганди безпеки життєдіяльності проведено конкурс дитячих малюнків на відповідну тему, тиждень «Увага! Діти на дорозі» (вересень 2017р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2017р.), Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (листопад 2017р.), єдині уроки з питань дорожнього руху, день цивільного захисту. Класні керівники проводять бесіди з учнями по запобіганню усіх видів травмування. Викладається дисципліна «Основи безпеки життєдіяльності».
Заклад має первинні засоби пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.
У гімназії затверджено план заходів з профілактики та попередження травматизму учнів під час навчально-виховного процесу.
Проводяться заходи щодо виконання комплексної програми попередження дорожньо-транспортного та побутового дитячого травматизму, інших нещасних випадків.
Упродовж 2017-2018 навчального року випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу не зафіксовано.
Однак, у роботі педагогічного колективу спостерігається ряд недоліків:
- окремі вчителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
- освітяни закладу пасивні до участі в конкурсі «Учитель року»;
- педагоги навчального закладу залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
- невисокий показник участі учнів у конкурсах, що говорить про недостатню просвітницьку роботу класних керівників та вчителів закладу освіти;
- класним керівникам слід більше уваги приділяти вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню колективізму, небайдужості, культури поведінки, вмінню виступати перед аудиторією (особливо під час проведення відкритих виховних заходів);
- не всі класні керівники при оформленні звітної документації дотримуються термінів здачі інформацій про стан виховної роботи;
- потребує активізації просвітницька робота психологічної служби та класних керівників щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі;
- недостатньо залучаються працівники правоохоронних органів, служби у справах дітей до правоосвітньої роботи;
- необхідно посилити контроль за станом відвідування, якістю успішності учнів із девіантною поведінкою;
- недостатнє залучення батьківської громадськості до превентивного виховання, пасивність батьків;
- потребує посилення зв'язок між учителями-предметниками, класними керівниками у формуванні ціннісних ставлень особистості.

Завдання педагогічного колективу на
2018-2019 навчальний рік

 Продовжити у 2018-2019 навчальному році роботу над реалізацією ІІ етапу науково- методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору».
 Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
 Забезпечити спрямованість освітнього процесу на формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.
 Забезпечити моніторинг якості середньої загальної освіти, рівня навчальних досягнень учнів.
 Забезпечити моніторинг стану психічного і фізичного розвитку учнів, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації освітнього процесу і науково-методичної роботи в навчально-виховному комплексі.
 Удосконалювати систему підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період.
 Створити умови для навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку, використовувати інклюзивну освіту.
 Створити умови для повного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формувати творчо мислячу особистість, здатну до продуктивної праці в динамічному світі.
 Сприяти розвитку системи підтримки творчих педагогів.
 Забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та діяльності закладу освіти.
 Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в педагогічну практику досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.
 Висвітлювати в засобах масової інформації інноваційну діяльність педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників.
 Забезпечити соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді.
 Стимулювати ініціативи і творчість педагогічних працівників і активувати їх діяльність в науково-дослідницькій, пошуковій роботі.
 Забезпечити проведення заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчального закладу і окремих педагогічних працівників.
 Забезпечити дотримання принципів виховання, визначених Програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програмою національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки.
 Формувати ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави до історичних і духовних надбань населення рідного краю, до людей, до себе, природи, праці, мистецтва.
 Дотримуватись основних засад Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 Формувати у дітей та молоді національну ідентичність, розуміння єдності й цілісності України, виховувати патріотизм та активну громадянську позицію, особисту відповідальність за долю держави та рідного краю.
 Сприяти життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.
 Стимулювати соціальну активність учнів, їх участь у роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій.
 Забезпечити проведення роботи щодо запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді.
 Проводити профілактичну роботу з правового виховання, запобігати правопорушенням учнів та прояву булінгу в учнівському середовищі.
 Оптимізувати співпрацю педагогів та батьків школи.
 Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід усіх учасників освітнього процесу.
 Спрямувати організацію системи виховної роботи закладу освіти на формування принципів моральності та духовності кожного учня.
 Формувати в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров'я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику.
 Забезпечити реалізацію системного, творчого підходів до організації виховного процесу в класних колективах.
 Оптимально поєднувати різноманітні форми організації виховної роботи.

Календар новин

Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Наше відео

ndgl 116111

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

      
     

ДЛЯ СПІВПРАЦІ:

Для співпраці та зв'язку з нами на сайті Ви маєте декілька можливостей:

       КОНТАКТНА ФОРМА
   - ГОСТЬОВА КНИГА
   - ФОРУМ

Пишіть нам.

Ми будемо дуже вдячні за Ваші поради та зауваження.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 Україна, 34634

Рівненська область

Березнівський район, село Моквин

тел.: (03653) 5-13-49

e-mail: mokvin_2009@ukr.net