Основна діяльність навчального закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Програми розвитку Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня на 2016-2020 роки» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні і згідно навчальних планів побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.
На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується навчальним закладом тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, ввідкритістю навчального процесу.
На початок 2016-2017 навчального року у навчально-виховному комплексі навчалось 379 учнів.
Укомплектовано 19 класів, середня наповнюваність класів – 20 учнів.
У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес забезпечували 54 педагоги.

з/п

Назва навчального закладу

Всього пед-праців-

ників

Встановлено кваліфікаційну категорію

Присвоєно звання

Нагороджено знаком

"Відмінник

освіти України"

Присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України"

     

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст

 І категорії

Старший учитель

Вчитель-

методист

1

Моквинський НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня»

54

26

8

10

3

5

-

 На кінець навчального року кількість учнів становить 378, з них – 43 першокласники. Неатестованих учнів з навчальних предметів немає.

Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів за 2016-2017 навчальний рік подано у додатку 1.
Результати та рівень навчальних досягнень учнів 3-11-х класів за 2016-2017 подано у додатках 1-2.
Результати навчальних досягнень учнів 3-11-х класів із предметів наведені у додатках 3-10.
Аналізуючи навчальну діяльність по кожному класу за 2016-2017 навчальний рік, слід відмітити, що початковий рівень знань виявив 1 учень 8-Б класу (класний керівник Тарасюк Р.І.), по двоє учнів 5-го, 6-А, 7-А, 7-Б, 8-А, 11-Б класів (класні керівники Тарасюк Л.Ф., Харчук Ю.В., Бережна А.М., Баранчук Т.М., Мазепа В.М., Комар В.О.), у 6-Б, 10-му та 11-А класах – 4 учні (класний керівник Шулевська В.Г.) та 5 учнів 9-го класу виявили початковий рівень знань.
Найкращою є успішність серед учнів початкової школи в 4-А класі – 62,5% становлять високий та достатній рівні (класний керівник Булавін Л.М.), серед учнів 5-8-х класів - у 5-му та 7-А класах, високий та достатній рівні навчальних досягнень становлять 50% (класні керівники Тарасюк Л.Ф., Бережна А.М.), серед учнів 9-11-х класів – у 11-Б класі 37% становлять високий та достатній рівні (класний керівник Комар В.О.).
У порівнянні з 2015-2016 навчальним роком успішність навчання учнів у поточному навчальному році погіршилася - зросли початковий та середній рівні навчальних досягнень на 1,2% та 4%, відповідно зменшилися на 0,8% та 4,4% високий та достатній рівні. Кількість учнів, нагороджених Похвальним листом становить 32, що на 9 менше ніж у минулому навчальному році. Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 навчальні роки подано у додатку 11.
Упродовж травня 2017 року здійснювалась перевірка навички читання вголос учнів 1-4 класів.
Метою перевірки був контроль за правильністю, усвідомленістю, темпом, розумінням прочитаного, виразністю читання.
Відповідно до вимог системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на кінець II півріччя учні повинні прочитати таку кількість слів за хвилину: 2 клас-50-60 слів, 3 клас -75-80 слів, 4 клас - 90-95 слів.
Перевірка навички читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально та нею було охоплено: 20 учнів 1-А класу, 23 учні 1-Б класу, 18 учнів 2-А класу, 19 учнів 2-Б класу, 24 учні 3-А класу, 25 учні 3-Б класу, 16 учнів 4-А класу та 16 учнів 4-Б класу.
Результати перевірки навички читання учнів 1- 4 класів свідчать про те, що програмні вимоги в основному виконуються. Учні вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя. 70% учнів 1-А класу, учитель Ярмольчук О.Ф. розуміють основний зміст тексту , 30% - фактичний зміст; 55% учнів читають плавними складами з переходом до цілих слів. Відповідно до вимог щодо техніки читання високий рівень мають 12 учнів -60%, достатній рівень 6 учнів -30%, середній рівень 2 учні -10%.
Перевірка техніки читання в 1-Б класі (учитель Бецко М.В.) показала , що окремі учні не розуміли текст в цілому, а частково розуміли окремі слова. Учні показали такі результати: високий рівень 13 учнів – 59%, достатній рівень 5 учнів -22,8%, середній рівень 3 учні -13,7%, початковий рівень 1 учень - 4,5%. Більшість учнів 2-х класів (учителі Залужна Т.А., Мамчур О.О.) читають незнайомий текст правильно, плавно словами і групами слів з відповідною інтонацією, розуміють фактичний зміст тексту, вміють визначати основну думку. Окремі учні виявляли нерозуміння тексту в цілому, але частково розуміли окремі факти. Під час перевірки навички читання учні 2-А класу показали такі результати : високий рівень -8 учнів 45%, достатній рівень – 3 учні 16,5%, середній рівень - 6 учнів 33%, початковий рівень - 1 учень 5,5%. Під час перевірки читання вголос учні 2-Б класу показали такі результати : високий рівень-8 учнів 42%, достатній рівень - 5 учнів 26 %, середній рівень - 6 учнів 32%, початкового рівня не виявлено.
Учнів 3-А та 3-Б класів (учителі Кравчук Т.М., Гребенець О.О.) читають правильно, плавно цілими словами і групами слів, виразно, переказують логічно, вміють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.
Під час перевірки навичок читання у 3-А класі виявлено такі результати: високий рівень – 15 учнів 63%, достатній рівень – 6 учнів 25%, середній рівень- 3 учні 12 %. Учні 3-Б класу мають : високий рівень – 17 учнів 68%, достатній рівень – 1 учень 4 %, середній рівень – 7 учнів 28 %. Учні вміють визначити тему і основну думку тексту. Початковий рівень навички читання у 3-х класах відсутній.
Учні 4-А та 4-Б класів (учителі Булавін Л.М., Романовська О.В.) мають відповідно 62 % та 50 % високого рівня та по 19% достатнього рівня сформованості навички читання, середній рівень мають 3 учнів 4-А класу , що становить 19% та 31 % - 5 учнів 4-Б класу.
Учні високого рівня читають текст правильно, плавно словами і групами слів. Мають місце поодинокі орфоепічні помилки. У повному обсязі усвідомлюють фактичний зміст та основний смисл тексту.
Учні достатнього рівня читають правильно, плавно словами. Припускаються окремих помилок у наголошуванні слів. Виявляють достатнє розуміння фактичного змісту тексту.
Учні середнього рівня читають переважно словами. Читання монотонне. Припускаються помилок на заміну, перестановку складів у наголошуванні слів. Виявляють неповне розуміння фактичного змісту тексту.
Початковий рівень у вказаних класах не виявлено.
Найкраще сформовані навички читання учнів за ІІ семестр 2016-2017 навчального року в 3-А (учитель Кравчук Т.М.) та 3-Б (учитель Гребенець О.О.) класах.
На виконання річного плану навчального закладу, з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу з з історії України, математики, алгебри, геометрії, української мови та літератури, англійської мови впродовж травня 2017 року в 5-му, 9-му, 11-х класах адміністрацією навчального закладу були проведені підсумкові контрольні роботи.
Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт показує, що вчителі-предметники приділяють серйозну увагу організації навчально-виховного процесу, здійснюють диференційований підхід. Проведені контрольні роботи свідчать про те, що вчителі Тарасюк Л.Ф. (вчитель історії 5-Б класу), Комар В.О. (вчитель історії 9-го класу), Торчинська О.В. (вчитель англійської мови 5-го та 9-го класів), Тарасюк О.М. (вчитель англійської мови 11-х класів), Цимбалюк Г.Г., Кравець С.К. (вчителі української мови та літератури 5-го класу), Сенюк О.Б. (вчитель математики 5-го та 9-х класів), Галайчук М.Г. (вчитель математики 11-х класів), Люшин М.А. (вчитель української мови та літератури 11-х класів), Карпець Л.А. (вчитель української мови 9-го класу), Шулевська В.Г. (вчитель української мови та літератури 9-го класу) забезпечують високий рівень засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою, формують на належному рівні практичні уміння і навички.
Високі результати навчальних досягнень виявили учні 5-го, 9-го та 11-Б класів з історії (68% та 70% високий та достатній рівні, вчителі Комар В.О., Тарасюк Л.Ф.), з англійської мови учні 5-го класу (відповідно 62 % високий та достатній рівні, вчитель Торчинська О.В.), з української мови учні 5-го, 9-го класів (61,5%, 57%, 69% високий та достатній рівні, вчителі Цимбалюк Г.Г., Шулевська В.Г., Карпець Л.А.), з української літератури учні 9-го та 11-Б класів (57% та 70% високий та достатній рівні, вчителі Шулевська В.Г., Люшин М.А.), з математики учні 5-го класу (52% високий та достатній рівні, вчитель Сенюк О.Б.).
Разом із тим, виявлено початковий рівень знань (1-2 учні) в 5-му та 11-Б класах з історії (вчитель Тарасюк Л.Ф.), в 9-му класі (4 та 2 учні) з алгебри і геометрії (вчитель Сенюк О.Б.), в 5-му, 11-А, 11-Б класах (3, 6, 1 учень) з англійської мови (вчителі Торчинська О.В., Тарасюк О.М.), в 9-му та 11-А класах (по одному учню) з української мови (вчителі Шулевська В.Г., Люшин М.А.), в 11-А класі (1 учень) з української літератури (вчитель Люшин М.А.), в 11-А класі (1 учень) з алгебри (вчитель Галайчук М.Г.). Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попередження типових труднощів учнів у засвоєнні навчального матеріалу.
У порівнянні з результатами підсумкових контрольних робіт за І семестр з предметів покращилася успішність учнів 9-го класу з історії України та знизилася в 11-Б з української мови.
Наявні типові помилки в контрольних роботах з української мови в 5-му класі: розділові знаки при прямій мові та звертанні, подвоєння в іменниках ІІІ відміни, визначення підмета й додатка в знахідному відмінку; в 9-му класі – при правописі не- з різними частинами мови, при подвоєнні та подовженні приголосних; в 11-х класах – при правописі складноскорочених слів, в орфограмах у групах приголосних, при подвоєнні та подовженні приголосних.
З української літератури в 5-му класі учні помиляються у визначенні теми, жанрових особливостей твору та при визначенні художніх засобів у творі; в 9-му класі – при аналізі художнього твору, при розкритті змісту художніх творів; в 11-х класах учні не в достатній мірі володіють знаннями про життєвий та творчий шлях письменників.
З історії України в 5-му класі наявні помилки: неточності у трактуванні історичних понять та визначень, недостатнє орієнтування в історичному просторі; в 9-му класі – при аналізі та оцінці історичних джерел та фактів, при розташуванні подій у хронологічній послідовності; в 11-х класах учні частково визначають особливості суспільно-політичного розвитку України, недостатньо аналізують історичні факти і події, визначають причини і наслідки тих чи інших подій та явищ.
З англійської мови учні 5-го класу неправильно вживають часові форми дієслів у реченні; учні 9-го та 11-х класів допускають помилки при вживанні інфінітиву, герундія та граматичних часових форм дієслів.
Із математики в 5-му класі допущені помилки при розв'язуванні задач на відсотки та при округленні чисел до певного розряду; в 9-му класі з алгебри - при визначенні множини розв'язків нерівності та при побудові графіка квадратичної функції, з геометрії – при вираженні однієї змінної через іншу, в основних формулах, зокрема: при знаходженні радіусів, вписаних та описаних кіл, правильних многокутників; в 11-х класах з алгебри допущені помилки при обчисленні інтегралів, розв'язуванні логарифмічних та показникових рівнянь, застосуванні похідної до дослідження функції; з геометрії - при застосуванні властивостей тіл обертання до розв'язування задач, застосування формул об'ємів та площ поверхонь при розв'язуванні задач.
Зведені результати контрольних робіт подано в додатку 12.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за №157/26602, Орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році згідно листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149, наказу управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації від 20.03.2017 № 123 «Про порядок закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах», із 16 травня по 24 травня 2017 року в 4-х класах було проведено державну підсумкову атестацію з української мови, літературного читання та математики.
Порядок проведення державної підсумкової атестації та добір матеріалів для її проведення чітко відповідав рекомендаціям Міністерства освіти і науки України.
Завдання для підсумкових контрольних робіт розроблено методичним об'єднанням учителів початкових класів навчального закладу. Зміст завдань укладено відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Державною підсумковою атестацією було охоплено 16 учнів 4-А класу та 16 учнів 4-Б класу. Звільнених за станом здоров'я учнів немає
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти підсумкова контрольна робота з літературного читання була спрямована на перевірку розуміння змісту прочитаного і вміння працювати з текстом, усвідомлення літературознавчих понять на елементарному рівні, необхідних під час аналізу твору, практичних умінь роботи над текстами різних жанрів, уміння виконувати творчі завдання на основі прочитаного.
Формат державної підсумкової атестації з української мови – комбінована письмова робота, яка передбачала перевірку мовленнєвих умінь учнів, а також практичне застосування мовних знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів з даного предмета.
Державна підсумкова атестація з математики проводилась у вигляді комбінованої контрольної роботи, зміст якої відповідав програмовим вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за змістовними вміннями застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, при розв'язуванні сюжетних задач.
Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. № 1009«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
Результати державної підсумкової атестації :
У 4-А класі (вчитель Булавін Л.М.) :
Математика:
- високий рівень – 10 учнів – 62 %
- достатній рівень – 3 учні – 19 %
- середній рівень – 3 учні – 19 %
Українська мова:
- високий рівень – 6 учнів – 37,5 %
- достатній рівень – 6 учнів – 37,5 %
- середній рівень – 4 учні – 25 %
Літературне читання:
- високий рівень – 6 учнів – 37 %
- достатній рівень – 8 учнів – 50 %
- середній рівень – 2 учні – 13 %
У 4-Б класі ( вчитель Романовська О.В.) :
Математика:
- високий рівень – 4 учні – 25 %
- достатній рівень – 8 учнів – 50 %
- середній рівень – 4 учні – 25 %
Українська мова:
- високий рівень – 6 учнів – 38 %
- достатній рівень – 7 учнів – 44 %
- середній рівень – 3 учні – 18 %
Літературне читання:
- високий рівень – 6 учнів – 37,5 %
- достатній рівень – 6 учнів – 37,5 %
- середній рівень – 4 учні – 25 %
При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні допустили помилки з математики при розв'язанні задач, порівнянні дробів з однаковими знаменниками, знаходженні розв'язку нерівності; з української мови учні допустили помилки при правописі форм родового відмінка числівників, списуванні друкованих текстів, доборі антонімів до поданих слів; з літературного читання учні неправильно визначають жанр прочитаного твору, не повністю розуміють фактичний зміст тексту, учні частково обґрунтовують відповідь.
У порівнянні з результатами оцінювання за І семестр у 4-А класі: з математики зріс високий рівень на 18 %, достатній рівень зменшився на 25 %, середній рівень зріс на 7%; із української мови високий рівень зріс на 12,5 % відповідно достатній рівень зменшився на 12,5%, середній рівень не змінився; із літературного читання високий рівень зменшився на 7%, достатній – збільшився на 13% та середній рівень зменшився на 6%.
У 4-Б класі: з математики зменшився високий рівень на 6 %, відповідно зріс достатній рівень на 19 % та середній рівень зменшився на 13%; із української мови збільшився високий рівень на 13 %, відповідно знизився середній рівень на 13 %; із літературного читання високий рівень зменшився на 12,5%, збільшилися достатній рівень на 6,5% та середній на 6%.
Проведення державної підсумкової атестації в 9-му класі у 2016-2017 навчальному році здійснено відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2016 року № 1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації від 20.03.2017 № 123 «Про порядок закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах».
Склад атестаційних комісій погоджений управлінням освіти, молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації та затверджений наказом по навчальному закладу. Завдання на кожен предмет укладені у відповідності до Орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році згідно листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 №1/9-149 та погоджені педагогічною радою. Усі учні 9-го класу допущені до здачі державної підсумкової атестації.
Учні 9-го класу проходили атестацію письмово з трьох предметів: української мови (диктант), математики та за вибором навчального закладу – історії України.
Результати державної підсумкової атестації з української мови свідчать про те, що учні добре сприймають незнайомий текст на слух, раціонально використовують час та опираються на власні знання. Один учень 9-го класу виявив початковий рівень знань. Наявна 7% невідповідность початкового рівня знань між річним оцінюванням та державною підсумковою атестацією (учитель Шулевська В.Г.). При написанні диктанту учні допустили помилки у правописі апострофа та подвоєнних приголосних літер, у написанні «не» з різними частинами мови, наявні пунктуаційні помилки.
Державна підсумкова атестація з математики показала, що 45% учнів засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях. Початкового рівня знань не виявлено. У порівнянні із річним оцінюванням спостерігається збільшення високого та достатнього рівнів знань на 3% та 7%, відповідно зниження середнього рівня на 10%. При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні помиляються при розв'язуванні вправ з тем: «Відсотки», «Властивості нерівностей», «Формули скороченого множення».
Державна підсумкова атестація з історії України показала, що учні добре засвоїли навчальний матеріал. Високий та достатній рівень знань виявили 62,5% дев'ятикласників. Один учень показав початковий рівень знань. Успішність учнів покращилася у порівнянні з річними оцінками. При виконанні завдань учні допустили помилки у встановленні правильної відповідності та послідовності подій.
Результати державної підсумкової атестації у 9-му класі наведено в додатку 13.
Організація та проведення державної підсумкової атестації в 11 класі здійснювалася відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602), наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272», від 27 липня 2016 року № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», Календарного плану підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2016 року № 1055, листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 20.03.2017 №123 «Про порядок закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах» Учні 11-х класів проходили державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: української мови та історії України або математики, біології, хімії, географії, англійської мови (за вибором учня).
Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів наведені в додатку 14.
Аналіз результатів державної підсумкової атестації з української мови свідчить про те, що зросли початковий та середній рівні навчальних досягнень учнів на 5,4% і 21,7% у порівнянні з річними оцінками та зменшився достатній на 27,1%, високий рівень залишився без змін (учитель Люшин м.А.).
Із історії України зменшилися початковий рівень на 6,7% достатній - на 23,3% та високий – на 3,3% відповідно зріс середній рівень на 33,3%(учитель Тарасюк Л.Ф.).
Результати державної підсумкової атестації із математики показали, що зміни відбулися із середнім та достатнім рівнем навчальних досягнень: середній рівень зріс, а достатній зменшився на 44,5% (учитель Галайчук М.Г.).
Щодо результатів державної підсумкової атестації з біології – збільшився середній рівень на 50% (учитель Тарасюк Р.І.)
Із англійської мови всі учні показали достатній рівень навчальних досягнень у порівнянні із річним оцінюванням, яке свідчило про те що 1 учень (50%) засвоїв начальний матеріал на високому рівні та 1 учень (50%) – на достатньому рівні (учитель Тарасюк О.М.).
За результатами державної підсумкової атестації з географії видно, що у порівнянні із річним оцінюванням у 10-му класі з'явилося 9% початкового рівня, середній рівень зріс на 18,1%, відповідно достатній зменшився на 18,1%, а високий рівень зовсім відсутній (Учитель Пилипака Т.В.).
Не підтвердилися зовсім результати річного оцінювання із хімії: достатній рівень – 66,7%, високий – 33,3%. За результатами державної підсумкової атестації 33,3% учнів мають початковий рівень, 66,7% - середній рівень навчальних досягнень (учитель Семенович О.А.).
Головна мета методичної роботи Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня. Методична служба в закладі являє собою ціліс¬ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем педагогів, систему взаємопов'язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціа¬лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен¬ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.
У 2016-2017 навчальному році методична робота в закладі була спрямована на реалізацію І (організаційно-теоретичного) етапу науково-методичної проблемної тами «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору», а саме шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з передовим педагогічним досвідом з даної проблеми, накопичення теоретичного матеріалу, робота методичних структур, самоосвіта.
Основні завдання, які вирішувала методична служба це:
- модернізація організаційних форм та змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
- координація роботи з педагогічними працівникам щодо своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованої молоді;
- пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг в умовах реформування галузі;
- реалізація компетентнісного підходу як засобу підвищення якості освіти;
- створення системи науково-методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами використання виховного потенціалу навчальними предметами;
- удосконалення структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діяльнісного, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу;
- формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості, самореалізації особистості, розвитку її творчого потенціалу;
- забезпечення оптимального поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсів та самоосвіти, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до постійного професійного самовдосконалення, підготовка до атестації педагогічних працівників;
- розвиток творчої активності педагогів, підвищення компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;
- здійснення психологічного та науково-методичного супроводу допрофільного та профільного навчання рівного доступу до якісної освіти;
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та профільної підготовки учнів;
- удосконалення та урізноманітнення роботи з обдарованими дітьми, покращення результативності участі учнів на районному та обласному рівнях предметних олімпіад з базових дисциплін, турнірах, конкурсах;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого- педагогічних наук;
- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення підручників;
- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам;
- участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсах і змаганнях педагогічних працівників; надання допомоги переможцям щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику передового педагогічного досвіду;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності окремих педагогічних працівників ;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду.
Питання реалізації І етапу науково-методичної проблемної теми розглядалися на педагогічній раді «Про затвердження науково-методичної проблемної теми навчального закладу» (серпень 2016р.), «Про особливості сучасного уроку як форми організації компетентнісного навчання» (березень 2017 р. ), на методичній раді «Про науково-методичну проблемну тему «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» (вересень 2016р.), «Авторська майстерня в педагогічній діяльності» (листопад 2016р.), на нарадах при заступнику директора «Про організацію методичної роботи з керівниками методичних структур».
Також було організовано проведення серії лекцій, консультацій , конструювань ситуацій щодо осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми.
Основною організаційною колективною формою з вирішення проблемного питання є гімназійні методичні структури, які сприяють зростанню педагогічної майстерності вчителів, поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів до сучасних умов. В закладі діє сім методичних об'єднань: (методичне об'єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін, керівник Люшин М.А., методичне об'єднання учителів художньо-естетичного циклу,керівник Карпець Л.А., методичне об'єднання учителів іноземних мов та зарубіжної літератури, керівникм Тарасюк О.М., методичне об'єднання учителів основ здоров'я та фізичної культури,керівник Мазепа В.М. методичне об'єднання учителів природничо-математичних наук,керівник Тарасюк Р.І., методичне об'єднання учителів початкових класів, керівник Ярмольчук О.Ф., методичне об'єднання класних керівників,керівник Романовська О.В.. Працюючи над реалізацією І етапу науково-методичної проблемної теми, на засіданнях методичних об'єднань розглядалися такі питання: «Реалізація принципів компетентнісного підходу у навчанні і вихованні підростаючої особистості як один із шляхів оновлення змісту освіти», «Розвиток педагогічної творчості та майстерності вчителів природничо-математичного циклу», «Впровадження сучасних технологій для підвищення компетентності вчителів», «Формування особистості учня, його наукового світогляду та комунікативної компетентності», «Формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують розвиток особистості в умовах інтеграції до європейського освітнього простору», « Удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників. Компетентнісне навчання. Типологія уроків української мови в системі компетентнісної освіти», «Формування життєвих компетентностей на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу».
З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими учителями , спрямованої на формування професійної компетентності у контексті багатоетапного ,безперервного процесу підвищення кваліфікації , самовдосконалення та творчої самореалізації педагога, у закладі була організована Школа молодого вчителя, керівник Булавін Л.М. Був розроблений навчально-тематичний план засідань, який складався з лекційних, семінарських та практичних занять. Протягом навчального року було заплановано та проведено 5 засідань : Сучасний урок: шляхи підвищення його ефективності, Впровадження здоров'язбережних технологій у навчальний процес, Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів, Самоосвітня діяльність учителя, Мої перші педагогічні знахідки.
З метою вивчення роботи вчителів з проблемного питання проводилась індивідуальна робота з педагогічним колективом. Вчителі опрацьовували літературу з теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору». Серед педагогів навчального закладу було проведено анкетування «Основи формування професійної компетентності вчителя».
На перше запитання «З яких, на Вашу думку, компонентів складається професійна компетентність учителя?» 21 педагог (78%) відповіли комунікативність, 11 (41%) - вимогливість, 18 (67%) - особисті якості вчителя, 27 (100%)- володіння високим рівнем знань методики викладання предмету, 4 (15%)- оволодіння інноваційними методами навчанні і виховання, 8 (30%)- професіоналізм, 14 (52%)- самоосвіта, 15(56%)- професійні знання.
На запитання «Розшифруйте поняття «компетентність»?» 17 педагогів (63%)- відповіли, що це поєднання теорії з практикою, 19 (70%) - сукупність знань і умінь необхідних для ефективної діяльності, 27 (100%)- теоретичні та практичні знання, готовність вчителя до здійснення педагогічної діяльності.
На запитання «Вкажіть, основні критерії сформованості предметної компетентності?» 27 педагогів (100%)- відповіли, що це вміння застосувати на практиці набуті уміння і навички, 8 (30%)- застосування знань у стандартних умовах: аналіз, узагальнення, систематизація отриманої інформації, встановлення логічного зв'язку, самостійне розв'язування задач, творча робота.
На запитання «Вкажіть, основні критерії сформованості комунікативної компетентності?» 25 педагогів (93%)- відповіли, що це система знань, умінь і навичок для здійснення міжособистісного спілкування, 13 (48%)- розвиток комунікабельності особистості, 5 (19%)- діалог, 4 (15%)- «Мозковий штурм».
На запитання «Вкажіть, основні елементи компетентнісного уроку?» 21 педагог (78%)- відповіли, що це здатність самостійно і критично мислити, вміння включатися в роботу, 14 (52%)- високий рівень знань, вміння використовувати знання і вміння в нестандартних ситуаціях, в реальному житті, 17 (63%)- актуалізація опорних знань, 2 (7%)- актуалізація набутого досвіду.
На запитання «Вкажіть, основні компетентності, які повинні формуватися в учнів?» 26 педагогів (92%)- відповіли, що це комунікативність, 2 (7%)- позитивне ставлення до навчання, 11 (41%)- вміння самостійно працювати, 8 (30%)- вміння робити висновки, 13 (48%) -самоаналіз, самооцінка.
На запитання «Компетентність в учнів формується через:» 27 педагогів (100%)- відповіли, що це творчі завдання, 6 (22%)- діалог, 3 (11%)- розігрування ситуацій.
Проаналізувавши анкети, можна зробити висновок, що вчителі орієнтуються в питаннях професійної компетентності.
Педколектив закладу реагує на зміни у сфері освіти, вивчає їх, діагностує, вивчає можливості випровадження в практику роботи. З цією метою в навчальному закладі працював психолого – педагогічний семінар. У 2016-2017 навчальному році на засіданнях семінару розглядалися питання «Комфортність навчання»; «Роль особистості учителя у вихованні сучасного учня ». Було проведено заняття з елементами тренінгу «Налагодження психологічно сприятливої взаємодії учасників педагогічного процесу. Проводилися педагогічні читання «Філософія серця або гуманізм В.Сухомлинського».
Двоє наших педагогів - Романовська О.В., Гребенець О.О. взяли участь у районних педагогічних читаннях «Гуманна педагогіка-основа сучасної системи освіти».
Педагогічні працівники закладу Харчук Ю.В., Тарасюк Р.І. взяли участь у конкурсі «Учитель року-2017». Переможцем у номінації «Інформатика» стала Харчук Ю.В., учитель інформатики, яка захищала честь району на обласному етапі конкурсу. Двоє учителів брали участь у ярмарку педагогічної майстерності Булавін Л.М., Тарасюк О.М.. У номінації «Виховна робота» ІІ місце зайняла Булавін Л.М., учитель початкових класів. Під керівництвом учителів учні навчального закладу були призерами та переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін
В районних олімпіадах із базових дисциплін взяло участь 56 учнів навчально-виховного комплексу (у минулому навчальному році 60 учні).
Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін засвідчили, що в навчальному закладі проводиться належна індивідуальна робота з обдарованими учнями, приділяється увага викладанню основ наук.
Двоє учнів: Баранчук Іванна з фізики та Онуфрійчук Анастасія з французької мови приймали участь у обласних олімпіадах ,де вибороли ІІІ та ІІ місця.
Високу результативність показали учні: Нересниця Олег, учень 7 класу, з фізики( учитель Бережна А.М.), Баранчук Іванна, учениця 9 класу, з фізики (учитель Гуменюк Ю.П.), Онуфрійчук Анастасія, учениця 11 класу, Харчук Олеся , учениця 10 класу, з французької мови (учитель Бецько Р.І.), Подран Катерина , учениця 9 класу , з інформаційних технологій (учитель Штиба О.С.), Цимбалюк Катерина, учениця 11 класу (учитель Харчук Ю.В.).
Хорошу результативність показали учні: Побережний Максим ІІ місце з інформатики (учитель Харчук Ю.В.), ІІ місце з інформатики Онуфрійчук Анастасія (учитель Онофрійчук О.В.); ІІ місце з інформаційних технологій Кондратюк Дмитро, Побережний Максим (учитель Харчук Ю.В.), Тарасюк Марина ІІ місце з історії (учитель Тарасюк Л.Ф.), Галайчук Дмитро ІІ місце з математики (учитель Бережна А.М.), Баранчук Данило ІІ місце з фізики (учитель Баранчук Т.М.); Ільчук Олег ІІ місце з української мови (учитель Люшин М.А.), Цимбалюк Катерина ІІ місце з правознавства (учитель Комар В.О.),
Позитивну результативність показали учні з математики Нересниця Олег(учитель Баранчук Т.М.), з англійської мови Чернюшок Олена (учитель Торчинська О.В.), з хімії Нересниця Олег, Баранчук Данило, Гребенець Сергій, Чернюшок Аліна (учитель Семенович О.А.), з географії Баранчук Данило та Тарасюк Марина (учитель Пилипака Т.В.), з біології Тарасюк Марина (учитель Тарасюк Р.І.),з екології Федас Наталія (учитель Горковець К.Ю.), з фізики Прокопчук Наталія, Тарасюк Марина (учитель Гуменюк Ю.П.),з історії Прокопчук Наталія (учитель Харчук Н.О.),з української мови Марчук Христина (учитель Карпець Л.А.), Тарасюк Марина (учитель Люшин М.А.), з правознавства Купчик Олександра , Семенович Давид (учитель Комар В.О.), з інформатики Баранчук Іванна ( учитель Харчук Ю.В.), Харчук Олеся (учитель Штиба О.С.), з трудового навчання (обслуговуюча праця) Подран Анна ( учитель Прокопчук А.І.).
Під керівництвом учителів учні приймали участь у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Перше місце у районному етапі в номінації «Історія України» зайняла Тарасюк Марина (учитель Тарасюк Л.Ф.), ІІ місця: у номінації «Зарубіжна література»- Цимбалюк Катерина (учитель Лафінчук Т.М.), у номінації «Фольклористика»- Тарасюк Марина (учитель Люшин М.А.), у номінації «Мистецтвознавство» - Потапчук Яна (учитель Карпець Л.А.), у номінації «Мультимедійні системи» - Баранчук Іванна (учителі Харчук Ю.В., Онофрійчук О.В.), у номінації «Агрономія» - Чернюшок Аліна (учитель Тарасюк Р.І.); ІІІ місця : у номінації «Англійська мова» - Булавін Софія (учитель Торчинська О.В.), у номінації «Фольклористика» - Кондратюк Надія (учитель Шулевська В.Г.), у номінації «Географія та ландшафтознавство» - Купчик Яна (учитель Пилипака Т.В.). Учні закладу брали участь у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Бобер».
Виявленню рівня творчості вчителів та нових технологій навчання, спрямованих на вирішення проблемного питання сприяють методичні тижні. Під час їх проведення вчителі мали змогу поділитися досвідом, побувати на відкритих уроках, виховних заходах, конкурсах, змаганнях.
На базі НВК було проведено проблемний семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми «Проектування професійного розвитку вчителя:управлінський та методичний аспекти», Клуб молодого учителя «Діалог» з теми «Розвиток ініціативи, креативного мислення, педагогічної майстерності молодих учителів в аспекті творчої самореалізації шляхом удосконалення інтерактивних методів навчання та виховання».
Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) - включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об'єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних структур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Курсова перепідготовка у 2016-2017 н.р. здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Романовська О.В..Ярмольчук О.Ф., Ященко Л.Л., Тарасюк Р.І., Карпець Л.А.,Чернюшок Г.Ф.. До кінця 2017 року в графіку на проходження курсів підвищення кваліфікації залишаються: Булавін Л.М., Шнайдер А.О., Комар В.О., Баранчук Т.М, Лафінчук Т.М., Кравець С.К., Пилипака Т.В. Відвідуючи курси, учителі виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися своїм педагогічним досвідом.
З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх професійної майстерності у 2017-2018 навчальному році атестувалося шестеро учителів:
1.Люшин М.А., учитель української мови та літератури, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «старший учитель»;
2.Гребенець О.О.., учитель початкових класів , присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
3.Онісімов Р.М., учитель музики, підтверджено першу кваліфікаційну категорію;
4.Комар В.О., учитель історії, присвоєно першу кваліфікаційну категорію;
5.Гаврилюк О.В. вихователь групи продовженого дня, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію ;
6.Харчук Ю.В., учитель інформатики, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.
У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, позакласних заходів , на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу, вчителі ГМО.
На травень 2017 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:
Вчитель-методист - 3
Старший вчитель - 11
Спеціаліст вищої категорії - 27
Спеціаліст першої категорії - 8
Спеціаліст другої категорії –11
Спеціаліст – 6
Молодший спеціаліст - 2
Враховуючи результати останніх років, можна зробити висновок, що педагоги НВК планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.
Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016-2017 н.р. було вивчено стан навчання,виховання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури, художньої культури, мистецтва; біології та екології. історії, стан індивідуальної форми навчання, дотримання умов щодо організації навчально-виховної роботи в ГПД, здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по НВК).
Аналіз роботи з реалізації І етапу науково-методичної проблемної теми показав, що в закладі на належному рівні створені умови для підвищення якості освіти, рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, формування і розкриття у дітей творчого потенціалу. Творчі здобутки педагогів та учнів закладу стали надбанням колективу.
Виховна робота у навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на організацію цілісної системи, що ґрунтується на засадах Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки.
Основна мета виховної роботи була тісно пов'язана з діями щодо формування громадянина-патріота, ціннісних ставлень особистості до суспільства і держави, історичних, культурних та духовних надбань рідного краю, сім'ї, родини, праці, природи, себе, мистецтва, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
Діяльність педагогів-виховників навчально-виховного комплексу була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» та на здійснення державної політики у галузі освіти.
У контексті науково-методичної проблемної теми педагогічний колектив працював над вирішенням таких завдань:
- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянську позицію, особистої відповідальності за долю держави та рідного краю;
- формування відчуття європейської громадянськості особистості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський простір;
- забезпечення полікультурного виховання, яке спрямоване на формування соціально важливих якостей особистості, на створення і розширення кола її відносин у навколишньому світі – до оточуючого соціуму, до людей, до самої себе.
- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
- стимулювання соціальної активності учнів, їх участі у роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
- запобігання правопорушенням учнів, проведення профілактичної роботи з правового виховання;
- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу усіх учасників навчально-виховного процесу;
- спрямування організації системи виховної роботи навчального закладу на формування принципів моральності та духовності кожного учня;
- формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров'я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику;
- забезпечення реалізації системного, творчого підходів до організації виховного процесу в класних колективах.
Виховання учнів реалізувалося в процесі організації:
- навчально-виховної діяльності;
- позаурочної та позакласної діяльності;
- взаємодії із батьками.
Усі напрямки виховної роботи щільно взаємопов'язані між собою та виконувалися відповідно до річного плану роботи навчального закладу та плану виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік, планів роботи класних керівників, соціального педагога, психолога, педагога-організатора, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрямки роботи враховувались як при проведенні загальногімназійних, класних заходів так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.
Виховна робота у 2016-2017 навчальному році носила системний та плановий характер.
Із метою підвищення ефективності управлінської діяльності у 2016-2017 навчальному році проведено:
- засідання педагогічної ради, на яких розглянуто питання: «Про наставництво та методичний супровід органів учнівського самоврядування» (протокол № 6 від 30 серпня 2016 року), «Про роботу педагогічного колективу з попередження насилля і жорстокого поводження з дітьми в освітньому середовищі», «Про стан організації харчування» (протокол № 7 від 31 жовтня 2016 року), «Про створення єдиного безпечного простору виховання культури здоров'я та дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм в НВК» (протокол № 1 від 04 січня 2017 року), «Про шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків як умова виховання життєтворчої особистості» (протокол № 2 від 17 березня 2017 року), «Про результати роботи щодо зміцнення здоров'я, профілактики і зниження захворюваності серед дітей», «Про ефективність діяльності психологічної служби навчального закладу» (протокол № 4 від 31 травня 2017 року);
- наради при директору: «Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» (серпень 2016 року), «Про координацію зусиль педагогічного колективу, аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми» (вересень 2016 року), «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу», «Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми», «Про спільну роботу класних керівників та психолога з учнями схильними до девіантної поведінки та їх батьками» (жовтень 2016 року), «Про стан харчування учнів» (листопад 2016 року), «Про профілактику злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності», «Про реалізацію Програми національного виховання учнівської молоді» (грудень 2016 року), «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу», «Про стан психологічної служби НВК», «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень», «Про стан харчування учнів» (січень 2017 року), «Про профорієнтаційну роботу з учнями», «Про стан харчування учнів», «Про діяльність педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя в учнів навчального закладу», «Про реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді при викладанні навчальних дисциплін» (лютий 2017 року), «Про стан ведення учнівських щоденників (5-11 класи)», «Про стан харчування дітей», «Про профорієнтаційну роботу з учнями», «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу» (березень 2017 року), «Про профорієнтаційну роботу в НВК», «Про стан здоров'я учнів», «Про проведення місячника героїко-патріотичного виховання» (квітень 2017 року), щомісяця на нараді аналізувався стан відвідування учнями навчальних занять;
- засідання ради НВК: «Про роботу щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту навчального закладу у 2016-2017 навчальному році» (протокол № 10 від 27 жовтня 2016 року), «Про проведення благодійних акцій та залучення до них громадськості» (протокол № 11 від 22 грудня 2016 року), «Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646», «Про стан роботи педагогічного колективу із попередження правопорушень в учнівському середовищі», «Про стан організації харчування учнів навчально-виховного комплексу» (протокол № 12 від 23 лютого 2017 року), «Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму», «Про дотримання санітарно-гігієнічного режиму навчального закладу» (протокол № 14 від 27 квітня 2017 року).
Методична робота з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної роботи класного керівника, підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності. Методичне об'єднання класних керівників працює над науково-методичною проблемною темою «Формування національно-свідомої особистості із компетенція ми, орієнтованими на європейський стиль життя, шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітньо-виховних технологій», на засіданнях якого розглядалися питання:
1. Основні напрямки виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік (інструктивно-методична нарада).
2. Превентивне виховання та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі.
3. Проблема збереження здоров'я учнів як основний чинник виховання компетентної успішної особистості.
4. Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості.
Для надання методичної допомоги класним керівникам упродовж навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Психолог, педагог – організатор, соціальний педагог, класні керівники брали участь у гімназійних та районних заходах із питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно із психологом, соціальним педагогом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.
Класні керівники брали участь у різних методичних структурах як шкільного, так і районного рівнів. Класний керівник 4-А класу Булавін Л.М. брала участь у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Виховна робота», де посіла ІІ місце.
Процес формування ціннісного ставлення особистості в навчальному закладі вибудований на аналітико-діагностико-прогностичній основі.
Класними керівниками у жовтні 2016 року та травні 2017 року вивчався рівень вихованості учнів за ціннісними ставленнями, на основі чого складалися або корегувалися плани виховної роботи в цілому у закладі та в класних колективах зокрема.
Моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості за 2016-2017 навчальний рік, показав, що серед учнів 5-9-х класів середній показник високого рівня становить 35,1 %, що на 4,2 % менше ніж у 2015-2016 навчальному році, достатнього – 54,6 %, що 2,5 % більше ніж у 2015-2016 навчальному році, середнього – 10 %, що на 1,7 % більше ніж у 2015-2016 навчальному році, низького рівня – 0,3 % так як і у 2015-2016 навчальному році; серед учнів 10-11-х класів середній показник високого рівня становить 22,7 %, що на 11,9 % менше, ніж у 2015-2016 навчальному році, достатнього – 69,8 %, що на 11,4 % більше ніж у 2015-2016 навчальному році, середнього – 7,5 %, що на 0,9 % більше ніж у 2015-2016 навчальному році, низького рівня немає, однак у 2015-2016 навчальному році показник низького рівня становив 0,4 %. Результати діагностики рівня сформованості ціннісних ставлень особистості подано в додатках 2-5.
Питання реалізації Програми національного виховання учнівської молоді знаходиться під постійним контролем адміністрації навчального закладу. Складено та затверджено графік проведення відкритих позакласних заходів за змістом Програми на 2016-2017 навчальний рік.
Адміністрацією НВК відвідувалися уроки, години спілкування у 1-11-х класах, виховні заходи, з метою вивчення стану реалізації Програми національного виховання учнівської молоді в практиці роботи класних керівників та учителів-предметників.
Вивчення планів роботи класних керівників засвідчило, що переважна більшість класних керівників максимально скоординували їх з орієнтовною тематикою організації життєдіяльності учнівського колективу, рекомендованою Програмою національного виховання учнівської молоді. Результати відвіданих класних годин свідчать про те, що класні керівники через години спілкування, індивідуальну роботу з учнями формують національну свідомість і самосвідомість учнів.
Із метою підтримки та розвитку української ідентичності, виховання національної свідомості, любові до землі, свого народу, родини, патріотизму, поваги і вдячності до захисників та патріотів України, формування людської гідності, формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю протягом 2015-2016 навчального року проведено ряд заходів, а саме:
- години спілкування, бесіди до Дня партизанської слави та до Дня ветерана (учителі історії, класні керівники);
- до Днів українського козацтва, Захисника України та Збройних Сил України: відкриту годину спілкування «Козацькі клейноди» (класний керівник 10-го класу Харчук Н.О.), патріотичну годину «Невмируща слава козацька» (5-9 класи) та інформаційні хвилинки біля виставки літератури «Тої слави козацької повік не забудем!» (бібліотекар Пантюшко Г.П.), військово-спортивні свята «Козацька держава – наша гордість і слава!» та «Юні патріоти» (учитель предмета «Захист Вітчизни» Марчук І.Г., педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- до 72 річниці визволення України від фашизму у Другій світовій війні: Уроки Мужності, пам'яті, бесіди, години спілкування (учителі історії, класні керівники), трудовий десант «Зелені обеліски - на шану воїнам-визволителям» (педагог-організатор Чудінович С.Б., учнівське самоврядування);
- до Дня писемності та рідної мови: тематичну лінійку тематична лінійка «Мова рідна – слово рідне» (класний керівник 6-Б класу Карпець Л.А.), виховна година «Мова моя – найчистіша криниця» (бібліотекар Пантюшко Г.П.);
- до Міжнародного дня рідної мови – свято «Її величність - Мова» (учитель української мови та літератури Люшин М.А.);
- до Дня Гідності та Свободи: Урок мужності «Для себе жити – тліти, для сім'ї жити – горіти, для народу жити – світити» (класний керівник 9-го класу Торчинська О.В.); флеш-акцію «Дорога до Гідності та Свободи» (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- заходи з увічнення пам'яті жертв Голодомору-33 та жертв політичних репресій: відкриту годину спілкування «Трагедії українського народу» (класний керівник 8-Б класу Тарасюк Р.І.); урок-реквієм «Закляття безпам'ятства» (бібліотекар Пантюшко Г.П.); оформлено книжкову виставку «Україна пам'ятає! Світ визнає!» (бібліотекар Пантюшко Г.П.);
- до Дня Соборності України: годину патріотизму «Моя найкраща в світі сторона – чарівна неповторна Україна» (класний керівник 8-А класу Мазепа В.М.); відкриту годину спілкування «Одна-єдина на цілім світі» (класний керівник 4-А класу Булавін Л.М.);
- до Дня пам'яті загиблих під Крутами: Уроки мужності, бесіди (учителі історії, класні керівники); оформлено книжкову виставку «Дзвони болю і тривоги» (бібліотекар Пантюшко Г.П.).;
- заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: Уроки мужності, тематичні бесіди (класні керівники); оформлено книжкову виставку «Болючий слід афганської війни» (бібліотекар Пантюшко Г.П.);
- до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні літературно-музичну композицію «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити...», де були присутні учасники антитерористичної операції Марчук Сергій Іванович та Галайчук Микола Вікторович. (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- до роковин Чорнобильської трагедії - усний журнал «Екологічні наслідки Чорнобиля» (класний керівник 10-го класу Шулевська В.Г.);
- до 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення Другої світової війни: виставку дитячих малюнків «Великий Травень великої Перемоги» (учитель образотворчого мистецтва Шнайдер А.О.), літературно-музичну композицію «А вдячність ітиме від роду до роду в піснях і легендах про подвиг народу» (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- День вишиванки: відкриту годину спілкування «Чарівна краса вишиванки» (класний керівник 7-А класу Бережна А.М.), тематичну лінійку «Моя вишиванка – душа України» та парад вишиванок (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- відкриті години спілкування: «Славетні українці» (класний керівник 2-Б класу Залужна Т.А.), «Моя найкраща в світі сторона – чарівна, неповторна Україна» (класний керівник 8-А класу Мазепа В.М.), «Сини Волинської землі» (класний керівник 7-Б класу Баранчук Т.М.), «Я – моя родина – Україна» (класний керівник 6-Б класу Карпець Л.А.), «Що означає бути патріотом своєї держави?» (класний керівник 6-А класу Харчук Ю.В.);
- усний журнал «Державна символіка України» (класний керівник 7-Б класу Баранчук Т.М.);
- заочну подорож «Сто чудес України» (класний керівник 7-А класу Галушко Т.Л.);
- виставку-презентацію «Материнський рушник» (класний керівник 8-А класу Мазепа В.М.);
- місячники: оборонно-масової роботи та героїко-патріотичного виховання.
- цикл бесід, спрямованих на формування у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів Української держави (класні керівники 1-11-х класів).
Робота з морально-етичного виховання (формування ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей) була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності навчального закладу в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.
Виховання в учнів морально-етичних засад поведінки відбувалося шляхом проведення різноманітних бесід, годин спілкування, розмов у колі, участі у різноманітних благодійних акціях, зокрема годин спілкування: спілкування «Співчуття – перший крок до людяності!» (класний керівник 5-го класу Тарасюк Л.Ф.), «Подорож до Країни ввічливості» (класний керівник 4-А класу Булавін Л.М.), «Чужого горя не буває» (класний керівник 3-Б класу Гребенець О.О.), «Толерантність» (класний керівник 6-А класу Харчук Ю.В.), «До дружби треба дорости» (класний керівник 1-Б класу Бецко М.В.), «Планета світла і добра» (класний керівник 2-А класу Герасимчук Т.П.).
Учнівський та педагогічний колективи навчального закладу брали активну участь у різноманітних благодійних акціях, до яких долучалася і батьківська громадськість. Так у ході благодійної акції «Світ починається з мене» було зібрано і передано кошти у сумі 1100 грн. на лікування жителя с.Городище Наумчука Д.А. та у сумі 3900 грн. на лікування жителя с.Колодязне Мамчура М.М. До Дня Святого Миколая було проведено акцію «Подаруй іграшку дошкільнятам», під час якої виготовлено, зібрано та передано іграшки вихованцям Моквинського ДНЗ «Ромашка». Учні також долучилися до загальнообласної благодійної акції з організації допомоги дітям Луганщини «Не будь байдужим» та передали дітям Луганщини засоби гігієни, продукти харчування, шкільне приладдя, теплий одяг, солодощі та іграшки.
Родинно-сімейне виховання проводилося із метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.
Педагогічна освіта батьків здійснювалася класними керівниками під час проведення педагогічного всеобучу для батьків, у тематику засідань якого були включені питання формування відповідального материнства і батьківства, правового виховання, традиційні народно-педагогічні погляди на виховання дітей у сім'ї.
Упродовж навчального року проведено тематичні загальні конференції НВК: «Організація навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році» (протокол № 3 від 31 серпня 2016 року), «Взаємодія школи і сім'ї у вихованні особистості» (протокол № 4 від 29 листопада 2016 року), «Правила безпечної поведінки в Інтернеті» (протокол № 1 від 16 березня 2017 року).
На годинах спілкування, проводилася робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. У 5-му класі проведене родинне свято «Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь рівненько!» (класний керівник Тарасюк Л.Ф.), у 1-А класі – ранок «Любій матусі» (класний керівник Ярмольчук О.Ф.).
Одним із напрямків виховної роботи навчального закладу - формування ціннісного ставлення особистості до себе, зокрема - формування здорового способу життя. Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою навчального закладу проведено ряд заходів: години спілкування: «Наркоманія і дитина» (класний керівник 7-Б класу Баранчук Т.М.), «Як не захворіти» (класний керівник 2-А класу Герасимчук Т.П.), конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя, Дні здоров'я та ЦЗ, тиждень «Основ здоров'я».
У закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
У 2016-2017 навчальному році гуртковою роботою охоплено 227 учнів, що становить 60,1%.
Важливе місце у виховній роботі посідає превентивне виховання.
Система правового виховання та профілактики правопорушень у навчально-виховному комплексі базується на правових актах і документах, таких як: Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», Укази Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 №580, «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 № 501, «Про заходи щодо поліпшення національно - патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 №334, Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (схвалено 07.10.2015р. №1053-р), включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.
У навчальному закладі розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:
- максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;
- відвідування учнями навчальних занять;
- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;
- виконання заходів річного плану роботи навчально-виховного комплексу щодо попередження правопорушень і злочинності.
У навчальному закладі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:
- соціальна робота;
- психолого-педагогічна робота;
- правове навчання і виховання;
- профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.
Для подальшої правової освіти та профілактики правопорушень серед учнівської молоді навчальним закладом визначені шляхи їх реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового та превентивного виховання, до яких віднесено:
- формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;
- формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;
- формування поваги до держави.
У плані роботи навчального закладу на рік, плані виховної роботи наявний розділ «Правове виховання та профілактична робота. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу».
У навчально-виховному комплексі сформовано соціальний паспорт, у якому накопичено матеріали соціального характеру, а саме вівся облік:
- дітей-напівсиріт – 19;
- дітей, позбавлених батьківського піклування – 2;
- дітей-інвалідів – 9;
- дітей із багатодітних сімей – 163;
- дітей із неповних сімей – 27;
- дітей із малозабезпечених сімей – 73;
- дітей учасників АТО – 14;
Відповідно до вимог статей 21, 22 Закону України «Про освіту» у навчально-виховному комплексі налагоджено роботу психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу, що відображено в планах роботи відповідних фахівців, виховних планах та планах роботи класних керівників.
Із метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу соціального педагога Кошик О.В. призначено громадським інспектором з охорони прав дитинства.
Упродовж вересня-жовтня 2016 року поновлено банки даних на учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та в «групі ризику». У 2016-2017 навчальному році за поданнями класних керівників на внутрішній облік навчального закладу поставлено 2 учні та віднесено до «групи ризику» 8 учнів, які схильні до пропусків уроків без поважних причин, до правопорушень та тютюнопаління. Із метою посилення індивідуально-корекційної роботи з формування соціально-нормативної поведінки учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку наказом по навчальному закладу закріплені громадські вихователі (наставники) з числа педагогічного колективу, які мали позитивний вплив на дітей.
Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і підлітків відіграє рада з профілактики злочинів та правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях якої розглянуто поведінку, успішність учнів навчального закладу, стан відвідування навчальних занять.
Велика увага дітям із девіантною поведінкою приділялася з боку психолога та соціального педагога.
Психологом Чернюшок Г.Ф. розроблено алгоритм виявлення дітей, які потребують особливої уваги та алгоритм встановлення їх психологічного супроводу дітей, складено план бесід з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку та з учнями «групи ризику», заведено індивідуальну картку психологічного супроводу учня, ведеться зошит індивідуальної роботи та спостережень за учнем, який перебуває на обліку, розроблено брошури для класних керівників «Поради щодо роботи з учнями- правопорушниками». Проведено консультування батьків учнів, які потребують посиленої уваги, індивідуальні та групові консультації з учнями «групи ризику», корекційно-відновлювальні та розвивальні заняття серед учнів щодо впливу шкідливих звичок на здоров'я людини. Упродовж навчального року психологом підготовлено та проведено години спілкування «Конфлікт – вид взаємодії людини», «Комп'ютерні пристрасті», заняття з елементами тренінгу «Поважай себе – поважай ближніх», заняття «Профілактика адективної поведінки учнів 5-11-х класів (антинаркотичне, антитютюнове і антиалкогольне виховання)».
Соціальним педагогом Кошик О.В. розроблено план бесід з учнями «групи ризику» та учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, а також заведено картки особистого обліку даних учнів, картки зайнятості учнів та індивідуальні картки соціально-педагогічного супроводу. Соціальний педагог разом із класними керівниками відвідують сім'ї учнів вдома та складають акти обстеження їх матеріально-побутових умов проживання. В облікових картках зазначені результати обстеження житлово-побутових умов дітей, результати діагностичної роботи та рекомендації як практичного психолога, так і соціального педагога, що надає можливість бачити загальну картину тієї ситуації, в якій опинилася дитина. Соціальним педагогом складалися інформаційні довідки про проведену роботу щодо відвідування учнями занять (збирається інформація від класних керівників та за допомогою рапортів класів).
Учні, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та учні «групи ризику» були залучені до занять у гуртках, до позакласної роботи та організованих форм відпочинку.
На формування в учнів навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації у навчальному закладі працювали органи учнівського самоврядування: проводилися рейди «Урок», «Шкільна форма», «Поведінка на перерві. Учні організовували чергування по навчальному закладу, в їдальні, під час вечорів відпочинку.
Задля удосконалення форм і методів профілактичної роботи з учнями навчального закладу, відповідно до плану роботи на 2015-2016 навчальний рік, продовжено роботу ради з профілактики злочинів та правопорушень, на засіданнях якої розглядалися питання відвідування учнями навчальних занять, організація педагогічної допомоги учням, попередження правопорушень і злочинності, протидії насильству та жорстокого поводження.
Із метою попередження негативних проявів серед учнів та безумовного виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» в частині забезпечення Конституційного права дітей та підлітків на здобуття повної загальної середньої освіти упродовж 2016-2017 навчального року педагогічним колективом забезпечувався постійний контроль за охопленням навчанням учнів та відвідуванням навчальних занять.
Класні керівники 1-11-х класів щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять, підбивали підсумки відвідування наприкінці семестрів. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях з'ясовувалися причини, встановлювалося місце перебування дитини, інформувалися батьки. Класні керівники, в основному, відповідально ставилися до контролю відвідування учнями занять, вимагали від учнів пояснювальні записки щодо їх відсутності з будь-яких причин.
Аналіз стану відвідування учнями навчальних занять у 2016-2017 навчальному році показав, що якість відвідування учнями навчального закладу становить 89,2 %, а якість невідвідування – 10,8 %, із яких: 2,8 % - перебування учнів на лікуванні, 0,09 % - участь у олімпіадах, конкурсах, 0,3 % - участь у змаганнях, 7,6 % - пропуски занять за заявами батьків, пропуски без поважних причин – 0,01 %.
У порівнянні із минулим 2015-2016 навчальним роком у 2016-2017 навчальному році показник якості відвідування зменшився на 2,1 %.
Із 03.10.2016 року по 07.10.2016 року проведено тиждень правових знань «Як жити за Законом».
Задля підвищення рівня поінформованості учнівської молоді з питання протидії торгівлі людьми з 17.10.2016 року по 21.10.2016 року проведено тиждень протидії торгівлі людьми «Скажи: «Стоп торгівлі людьми!».
Із метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі та усвідомлення відповідальності за свої вчинки з 07.11.2016 року по 11.11.2016 року проведено тиждень посиленої профілактики правопорушень.
Традиційно із 05.12.2016 року по 09.12.2016 року проведено Всеукраїнський тиждень права.
21.10.2016 року організовано зустріч учнів 9-го класу із начальником відділу із соціальної роботи Березнівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Перепечай О.А. з питань профілактики правопорушень.
29.03.2017 року організовано зустріч із головним спеціалістом у справах дітей районної державної адміністрації Ясковцем С.В., у ході якої проведено бесіду з учнями 9-го класу на правову тематику.
25.05.2017 року проведено зустріч учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та учнів «групи ризику» з інспектором поліції Березнівського відділення поліції майором Цапуком В.А.
Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства. З метою формування ціннісного ставлення особистості до природи, внутрішньої потреби знати, покращувати екологічний стан природного середовища у навчальному закладі проводилося ряд заходів, зокрема: годину спілкування «Стань природі другом, будь природі сином» (класний керівник 4-Б класу Романовська О.В.), Свято зустрічі пернатих друзів та свято «Подарунки осені» (класний керівник 3-А класу Кравчук Т.М.), «Збережемо природну красу України!» (класний керівник 3-Б класу Гребенець О.О.), «Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах» (класний керівник 2-Б класу Залужна Т.А. Проведено загальногімназійне свято квітів, на якому учнівські колективи представили композиції на патріотичну тематику, виставку «Природа і фантазія», екологічні виставки-конкурси декоративних новорічних композицій: «Новорічна ялика – своїми руками!», «Букет замість ялинки», «Бабусина ялинка», «Збережемо зелену красуню» (учитель біології Тарасюк Р.І.). Яскравим прикладом свідомого ставлення до збереження природи, почуття відповідальності за неї стало проведення місячника «Зимуючих птахів» та тижня охорони навколишнього середовища.
Однією із важливих ділянок у виховній роботі є трудове виховання (формування ціннісного ставлення особистості до праці). На своїх уроках і в позаурочний час педагогічні працівники зосереджували зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. Проводилося ряд трудових акцій по благоустрою території навчального закладу та села.
Достатня увага зверталася на роботу з профорієнтації учнів. Психологом Чернюшок Г.Ф. вивчено професійні інтереси учнів 9-х, 11-х класів (за методикою ДДО Є.Клімова). Класними керівниками проведено: відкриті години спілкування: «Усі професії потрібні, усі професії важливі» (класний керівник 3-А класу Кравчук Т.М.), «Професійне самовизначення особистості» (класний керівник 9-го класу Торчинська О.В.). У квітні місяці проходив тиждень профорієнтації.
Із метою пошуку, розвитку і підтримки здібних дітей, залучення учнів до розвитку художньої, аматорської творчості (ціннісне ставлення особистості до мистецтва) учні навчального закладу залучалися до занять у гуртку «Вокальний спів» та хореографічного гуртка.
Під час Великодніх свят у навчально-виховному комплексі проходив конкурс крашанок та писанок під назвою «Писанка – символ воскресіння!» та проведено свято «Світле свято Великдень» (класний керівник 2-А класу Мамчур О.О.).
Задля формування основ духовної та естетичної культури проведено свята прощання із початковою школою (класні керівники 4-х класів Булавін Л.М. та Романовська О.В.), осінній бал «Чи буває прекрасною осінь ...» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), мистецьку вітальню «Чарівна сила мистецтва» (класний керівник 6-Б класу Карпець Л.А.).
Інформація про проведені заходи розміщувалася на сайті навчально-виховного комплексу.
Важливою ланкою життя учнівського колективу було учнівське самоврядування. Продовжує роботу дитяча громадська організація «Краяни», яка виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Головою виконавчої влади є спікер, якому підпорядковуються віце-спікери кожного класу. Учнівське самоврядування є активним учасником усіх загальношкільних заходів. У квітні 2017 року проходили вибори спікера навчального закладу. За результатами волевиявлення учнів та педагогічного колективу спікером навчального закладу було обрано Мотруніч Валерію, ученицю 8-Б класу.
Діяльність учнівського врядування в навчальному закладі також розширила простір для реалізації Програми національного виховання учнівської молоді. Визначаючи роль учнівського врядування в освітньому процесі сьогодні слід зазначити, що думка учнівського колективу враховувалася адміністрацією та педагогічним колективом навчального закладу при вирішенні ряду питань навчально-виховного процесу. Стало доброю традицією у навчальному закладі проводити День самоврядування. Цьогоріч, у рамках заходів до Дня вчителя, старшокласники мали змогу виступити в ролі учителів-предметників та адміністрації закладу. У навчальному закладі створено умови для саморозвитку членів учнівського колективу, волонтерського загону як особистостей, членів суспільства, громадян України; забезпечено розвиток організаторських здібностей учнівської молоді; налагоджено роботу з профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму; організовано змістовне дозвілля, яке пропагує здоровий спосіб життя; забезпечено надання практичної допомоги людям похилого віку; налагоджено віншування з релігійними та державними святами; організовано випуск газети «Голос гімназії».
Із 28 листопада 2016 року по 09 грудня 2016 року проходила декада учнівського самоврядування під назвою «Ось ми які!». Упродовж декади проведено ряд заходів, що сприяли розвитку традицій, активізації роботи органів учнівського самоврядування, стимулюванню творчого самовдосконалення учнівської молоді, створенню можливостей для самореалізації і проявлення себе у конкретній справі, формуванню ціннісного ставлення особистості до себе. Актив учнівського самоврядування представив роботу органів учнівського самоврядування на загальній конференції навчально-виховного комплексу.
У 2016-2017 навчальному році було організоване гаряче харчування за бюджетні кошти учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім'ї яких отримують державну соціальну допомогу, 2 учнів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та 14 учнів із числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Було також організоване харчування учнів 1-11-х класів за батьківську плату згідно поданих батьками заяв.
Сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров'я та здоров'я оточуючих, прагне вести здоровий спосіб життя і формувати його в молодого покоління.
Моквинський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» функціонує у відповідності з «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, створює необхідні умови для здобуття загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів і сприяє вихованню морально і фізично здорового покоління.
Із метою дотримання санітарного режиму, якісної роботи навчального закладу, створення епідемічно безпечних, оптимальних умов навчання і виховання учнів педагогічний колектив навчально-виховного комплексу керується «Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженими Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.
Упродовж 2016-2017 навчального року навчальний заклад працював відповідно до затвердженого наказом режиму роботи навчального закладу, річного плану та відповідної документації. По навчально-виховному комплексі видано ряд наказів, які регламентували роботу навчального закладу щодо зміцнення зміцнення здоров'я та профілактики захворювань серед учнів.
Для медичного обслуговування учнів функціонує медичний кабінет, яким завідує медична сестра Тарасюк Г.В. зі спеціальною медичною освітою. Оснащення медичного кабінету на 75% відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженим Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63 та Примірному положенню про Кабінет щеплень, затвердженому наказом МОЗ України від 31.12.2009 № 1095.
Упродовж навчального року медична сестра проводила санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, оздоровчі, лікувальні заходи, надавала індивідуальну першу медичну допомогу, організовувала госпіталізацію за наявності показань, інформувала про це батьків або осіб, які їх замінюють, та контролювала проведення поточної дезінфекції.
Проведено ряд заходів лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометричні вимірювання, визначення гостроти зору, обстеження дітей на гельмінти. Результати роботи аналізувалися та використовувалися для подальшої роботи: складання плану щеплень, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів.
Профілактичні щеплення учнів проводилися відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Щеплення планувалися на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою навчального закладу та дитячою медичною сестрою МАЗПСМ. Медична сестра ознайомлювала батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, батьки давали інформативну згоду на проведення щеплення.
У навчальному закладі проводяться заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури. На уроках забезпечувалася відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям організму. Під час проведення уроку враховувалися основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження.
Із метою збільшення рухливої активності учнів упродовж навчального дня учителями-предметниками на уроках проводилися фізкультхвилинки: для учнів початкових класів – 2 протягом заняття, для 5-8-х класів – одна.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 №25 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» упродовж березня-квітня 2017 року в навчально-виховному комплексі проходив обов'язковий профілактичний медичний огляд учнів у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють, згідно графіка, складеного медичною сестрою та затвердженого директором навчально-виховного комплексу.
Станом на 30.05.2017 року медичному огляду підлягало 341 учень. Медичними працівниками було оглянуто 100 % учнів, із них - троє учнів потребують іще додаткового обстеження.
За результатами медичного огляду кількість «практично здорових дітей» становить 281 учень (82,4%), що на 15,4% більше ніж у минулому навчальному році. Кількість дітей «групи ризику», які мають різноманітні відхилення у здоров'ї, становить 61 учень (17,9%). Згідно медичних заключень 144 учні (44,2%) мають різні патології та поставлені на «Д» облік.
Усі учні, які пройшли медичний огляд, отримали довідку учня загальноосвітнього закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду форми 086-1/о із визначенням фізкультурної групи та карту профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем форми 086-2/о.
За результатами медичного обстеження та на підставі довідок про стан здоров'я медичною сестрою навчального закладу було розподілено учнів для занять фізичною культурою. До основної групи віднесено 282 учні, до підготовчої групи – 38 учнів, до спеціальної групи – 22 учні.
У порівнянні з минулим навчальним роком збільшення простежується в основній фізкультурній групі на 6,2 %, у підготовчій групі показник зменшився на 2,5%, та у спеціальній групі – зменшився на 1,3 %. Звільнених учнів від занять з фізичної культури немає.
Основними групами захворювань серед учнів із року в рік залишаються: захворювання нервової системи - 25 учнів (7,3%), шлунково-кишкового тракту - 15 учнів (4,4%), органів дихання - 19 учнів (5,6%), серцево-судинної системи - 13 учнів (3,8%), кістково-м'язевої системи - 27 учнів (7,9%), ендокринної системи - 62 учні (18,2%) , сечо-статевої системи - 8 учнів (2,3%). Захворювання органів зору мають 50 учні (14,7%), дерматологічні захворювання – 5 учнів (1,5%), порушення постави – 38 учнів (11,1). Анемія слабкого ступеня спостерігається у 32 учнів (9,4%). У більшості ці захворювання безпосередньо пов'язані з навчальним процесом.
Проте можна сказати, що це не тільки проблема школи, а й дитячого садка та батьків. Тому таку інформацію необхідно більш детальніше аналізувати, виявляти причини, разом із медичною сестрою проводити заходи щодо профілактики дитячих захворювань.
Фактором ризику на формування порушення постави, сколіозу впливає те, що вчителями недостатньо звертається увага на неправильність робочої пози. Однак у цьому навчальному році показник порушення постави зменшився на 0,2 %.
Викликає занепокоєння порушення зору в учнів. Напружена робота при низькому рівні освітлення, неправильна робоча поза – є вирішальним моментом у виникненні даної хвороби. І якщо в навчальному закладі освітлення доведено до норми, то не завжди звертається увага вчителями на робочу позу дитини. Також і в домашніх умовах можуть не дотримуватися норми освітлення, а робоче місце не відповідати вимогам та місцю розташування в кімнаті.
Важливу роль в рості нервово-психічних розладів відіграє повальний інтерес до комп'ютерних ігор, мобільних телефонів, психологічний комфорт в школі, в сім'ї та з однолітками. Педагогічний колектив приділяє належну увагу даному питанню.
Інфекційні хвороби залишаються однією із найбільш важливих проблем охорони здоров'я дитячого населення. Як вдома про стан здоров'я дитини піклуються батьки, так у навчальному закладі – педагогічний та технічний персонал. Адміністрація навчального закладу створювала всі умови для безпечного навчання дітей. Упродовж навчального року кількість інфекційних захворювань серед учнів навчального закладу не збільшилася у порівнянні із 2015-2016 навчальним роком.
Важливим питанням у виховній роботі закладу є пропагування здорового способу життя.
На виконання річного плану роботи у навчально-виховному комплексі проводилися тижні правових знань, посиленої профілактики правопорушень, основ здоров'я, конкурси малюнків, профілактичні бесіди.
Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою навчального закладу проведено ряд просвітницьких заходів; конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя, Дні здоров'я та ЦЗ, тиждень «Основ здоров'я».
Систематично проводилась активна роз'яснювальна робота серед учнів та їх батьків з пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.
У кожному класі наявні куточки здоров'я, де розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали
Необхідно відзначити, що в закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
Щорічний медичний огляд членів трудового колективу є обов'язковим для всіх працівників. На початку навчального року здійснювався контроль за станом його проходження за даними санітарних книжок. У всіх працівників наявне флюорографічне обстеження. Результати огляду зафіксовано у медичних книжках установленого зразка.
Робота з питань безпеки дітей та попередження дитячого травматизму в навчальному закладі під час навчально-виховного процесу в 2016-2017 навчальному році перебувала на постійному контролі адміністрації, медичної сестри Тарасюк Г.В., завідуючої господарством Фіяло Н.І.
На початок 2016-2017 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради 30 серпня 2016 року затверджено план роботи навчально-виховного комплексу на 2016-2017 навчальний рік, де передбачено розділ 4 «Здоров'я та безпека».
У закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів гімназії.
На 01.09.2016 року всі працівники навчально-виховного комплексу надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання з охорони праці обговорювалися на нарадах при директору у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2016 року.
У вересні 2016 року класними керівниками був проведений інструктаж з техніки безпеки, з усіма учнями школи про що свідчать записи у класних журналах. Учителями-предметниками був проведений первинний інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, перед уроками трудового навчання, фізкультури. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів та межами території закладу теж проводились первинні інструктажі.
Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.
З метою пропаганди безпеки життєдіяльності проведено конкурс дитячих малюнків на відповідну тему, тиждень «Увага! Діти на дорозі» (05.09-09.09), Тиждень безпеки дорожнього руху(14.11-18.11), Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності(21.11-25.11), єдині уроки з питань дорожнього руху, день цивільного захисту. Класні керівники проводять бесіди з учнями по запобіганню усіх видів травмування. Викладається дисципліна «Основи безпеки життєдіяльності».
Заклад має первинні засоби пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.
У гімназії затверджено план заходів з профілактики та попередження травматизму учнів під час навчально-виховного процесу.
Проводяться заходи щодо виконання комплексної програми попередження дорожньо-транспортного та побутового дитячого травматизму, інших нещасних випадків.
Упродовж 2016-2017 навчального року випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не зафіксовано.
Однак, у роботі педагогічного колективу спостерігається ряд недоліків:
- окремі вчителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
- педагоги навчального закладу залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
- недостатньо організовано роботу з виховання в учнів позитивного ставлення до навчання;
- на базі музейної кімнати навчального закладу в недостатній мірі проводиться відповідна робота із залученням учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу (зокрема рідного села);
- потребує посилення зв'язок між учителями-предметниками, класними керівниками у формуванні ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю, до мистецтва;
- у ряді випадків класними керівниками несистемно ведеться облік відвідування учнями гімназії та не своєчасно відбувається збір медичних довідок, пояснювальних записок від батьків про причини відсутності учнів на уроках. У класних журналах облік відвідування учнями, що ведеться учителями-предметниками, не завжди співпадає з обліком відвідування на перших сторінках журналу або взагалі відсутній;
- потребує активізації індивідуальна робота класних керівників по організації дозвілля учнів, які схильні до правопорушень, по залученню даних дітей до занять в гуртках, спортивних секціях, до громадського життя класу, а також робота класних керівників безпосередньо з батьками щодо профілактики правопорушень;
- необхідно надати практичної спрямованості проведенню Єдиних днів профілактики правопорушень, до яких залучати представників правоохоронних органів, охорони здоров'я, посилити контроль за станом відвідування, якістю успішності учнів із девіантною поведінкою.

Календар новин

Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

obg 210

ndgl 116111

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

      
     

ДЛЯ СПІВПРАЦІ:

Для співпраці та зв'язку з нами на сайті Ви маєте декілька можливостей:

       КОНТАКТНА ФОРМА
   - ГОСТЬОВА КНИГА
   - ФОРУМ

Пишіть нам.

Ми будемо дуже вдячні за Ваші поради та зауваження.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 Україна, 34634

Рівненська область

Березнівський район, село Моквин

тел.: (03653) 5-13-49

e-mail: mokvin_2009@ukr.net